utorok, 21. január 2020

Združenie podnikateľov Slovenska založilo platformu pre rodinné podniky

Slovak Business Agency  sa stala jedným zo strategických partnerov novovzniknutej platformy pre rodinné podnikanie, ktorej úlohou je :

Akých konaní by sa mali podnikatelia zdržať, aby neporušili práva spotrebiteľa?

Dokument sa zaoberá témou povinností podnikateľov, ktorí sú v pozícií predávajúceho produkty alebo poskytujúceho služby spotrebiteľom. Vymedzenie základných pojmov, základná právna úprava a výpočet...

Kvalita podnikateľského prostredia na Slovensku stále stagnuje

O zhoršovaní stavu podnikateľského prostredia na Slovensku sa diskutuje už dlhšiu dobu. Podnikatelia často bojujú s pocitom, že štát namiesto väčšej podpory im...

Správa o stave MSP na Slovensku v roku 2018

Podnikateľský sektor sa v roku 2018 vyvíjal v podmienkach relatívne vysokého tempa ekonomického rastu, ktorý sa premietol aj do priaznivého vývoja ekonomických ukazovateľov MSP...

Náklady malých firiem zvýši najmä minimálna mzda

Ku koncu novembra bolo prijatých 116 materiálov s vplyvom na podnikateľské prostredie. Iba v 34 z prijatých materiálov bolo vyhodnotené,...

Výročná konferencia 10.12.2019

Aj tento rok sme pre odbornú verejnosť zorganizovali Výročnú konferenciu, ktorej nosnou témou bolo podnikateľské prostredie z pohľadu vybraných skupín podnikateľov. ...

Rodinné podnikanie v SR – skúsenosti a príležitosti

Závery zhrnuté v tomto článku vychádzajú z názorov podnikateľov, ktorí svoje podniky považujú za rodinné podniky. V dvoch organizovaných diskusiách konaných v Košiciach, dňa 13.11.2019 a v Bratislave,...

Analýza efektívnosti podporných programov – startupový program SBA

V podmienkach Slovenska je implementovaných množstvo podporných opatrení, ktorých priamym či nepriamym cieľom je podpora MSP. Špecifický význam predstavujú...