Informačné materiály – TEMATICKÉ

153

Zdroj: Canva

Akých konaní by sa mali podnikatelia zdržať, aby neporušili práva spotrebiteľa?

Dokument sa zaoberá témou povinností podnikateľov, ktorí sú v pozícií predávajúceho produkty alebo poskytujúceho služby spotrebiteľom. Vymedzenie základných pojmov, základná právna úprava a výpočet povinností je obsahom nižšie uvedenej brožúry.

Prevod práv k podniku

Vypracovali sme pre Vás dokument obsahujúci základné informácie popisujúce formy transakcií vedúce k prevodu práv k podniku. Bližšie sa dočítate o náležitostiach zmluvy o predaji podniku a náležitostiach zmluvy o prevode obchodného podielu, spolu so zjednodušeným postupom prevodu obchodného podielu.

Začatie podnikania v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti

Tento materiál Vám ponúka informácie, čo všetko je potrebné vybaviť pred začiatkom podnikania – či už pri výkone samostatnej zdravotníckej praxe alebo pri prevádzkovaní zdravotníckeho zariadenia. Poradíme Vám, kde získať potrebné povolenia a aké sú poplatky pri ich vydaní. Priblížime postup pri uzatváraní zmlúv so zdravotnými poisťovňami a ich úhradový mechanizmus, ako aj veľa ďalších užitočných informácií.

Prevádzka ubytovacieho zariadenia

Ak máte priestor na prevádzkovanie ubytovacieho zariadenia a idete v tejto oblasti podnikať, zoznámte sa prostredníctvom priloženej brožúry s príslušnou legislatívou a povinnosťami, ktoré vás ako prevádzko­vateľa ubytovacieho zariadenia neminú.

Podnikanie športových odborníkov

V tomto informačnom materiáli Vám predkladáme súhrnné informácie o zmenách, ktoré v oblasti podnikania v športe za posledné obdobie nastali. Upozorní Vás na aké povinnosti pri začatí podnikania odborníka v športovej oblasti nezabudnúť, čo je potrebné predložiť na získanie oprávnenia vykonávať činnosť, ako aj na to, aké máte povinnosti voči daňovému úradu a poisťovniam.

Založenie e-shopu

Ak ste sa rozhodli začať podnikať v on-line svete a umožniť tak vašim zákazníkom nakúpiť vaše produkty/služby cez internet, tento informač­ný materiál vám pomôže v tom, aby ste neopomenuli tri základné právne náležitosti vo vzťahu k vášmu zákazníkovi – obchodné, reklamačné podmienky a pravidlá pri ochrane osobných údajov.

Prečo je jednoduchá spoločnosť na akcie vhodná pre STARTUP?

Tento informačný materiál sa zaoberá posledne uzákonenou právnou formou obchodnej spoločnosti – jednoduchou spoločnosťou na akcie a jej charakteristikou. Pomôže Vám zorientovať sa v jej hlavných znakoch, výhodách a nevýhodách, vysvetlí prečo je j.s.a. vhodná pre startup a poradí ako postupovať pri jej založení.  

Prístup k technickým normám

Predmetný dokument poskytuje základne informácie určené pre malé a stredné podniky v oblasti technickej normalizácie.  V znení informačného materiálu nájdete vymedzenie pojmov týkajúcich sa technických noriem, základný právny a inštitucionálny rámec, a ďalšie užitočné informácie pre vybrané subjekty.

Využívanie alternatívnych zdrojov financovania MSP

Vypracovali sme pre Vás materiál, ktorý informuje o možnostiach využívania alternatívnych zdrojov financovania pre malé a stredné podniky na Slovensku. Dokument vymedzuje alternatívne zdroje financovania, možnosti a podmienky ich poskytnutia, ako aj ďalšie užitočné informácie.