Analytické a štatistické výstupy NEPRAVIDELNÉ

1234

Zdroj: Unsplash

Odbor výskumu podnikateľského prostredia Slovak Business Agency pravidelne monitoruje súčasný stav podnikateľského prostredia nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Výsledkom dlhoročnej činnosti odboru je tvorba analytických a štatistických dokumentov zameraných na podnikanie malých a stredných podnikov.

Podkladom k spracovaniu sú verejne dostupné informácie, informácie z interných databáz a realizované prieskumy. Cieľom analytických a štatistických výstupov je poskytnúť aktuálne informácie o podnikateľskom prostredí nielen existujúcim a budúcim podnikateľom, ale aj odbornej verejnosti či vzdelávacím inštitúciám.

MSP 2019 – Trnavský samosprávny kraj

Inovačný potenciál MSP na Slovensku

Podpora zamestnanosti v období koronakrízy v SR a v okolitých krajinách

Prehľad a porovnanie opatrení prijatých pre MSP v dôsledku COVID-19 v SR a vo svete

Analýza vybraných aspektov podnikania SZČO

Podnikateľský potenciál seniorov vo väzbe na prenos know-how

Analýza MSP pôsobiacich v odvetviach najviac zasiahnutých karanténnymi opatreniami

Bariéry rodinného podnikania na Slovensku

Rýchlorastúce podniky na Slovensku

Analýza podmienok podnikania a zamestnávania cudzincov na Slovensku

Sociálne podnikanie na Slovensku v kontexte súčasného potenciálu rozvoja SE

Podnikanie žien v regiónoch SR

Vývoj a potenciál inkluzivity podnikania znevýhodnených skupín na trhu práce

Duálne vzdelávanie v regiónoch SR

Podnikateľský potenciál mladých v regiónoch SR

Regulácia internacionalizácie z pohľadu postavenia MSP v EÚ a SR