Prieskumy

4123

Súčasťou monitoringu podnikateľského prostredia je realizácia a vyhodnocovanie rôznych prieskumov zameraných na aktuálne problémy a potreby podnikateľského prostredia na Slovensku a v okolitých krajinách. Cieľom prieskumov je identifikovať a vyhodnotiť aktuálne problémy slovenských malých a stredných podnikov a na ich základe navrhnúť opatrenia za účelom kontinuálneho zlepšovania podmienok pre rozvoj malého a stredného podnikania na Slovensku.

Prístup MSP k financovaniu

Preferované opatrenia pre podnikateľov na zmiernenie dopadov pretrvávajúcej koronakrízy

Názory podnikateľov na dopady druhej vlny korona krízy

Názory MSP na kvalitu podnikateľského prostredia na Slovensku

Prieskum Globálny monitor podnikania

Postoje MSP k využívaniu podporných programov

Prieskum prekážok v podnikaní mladých na Slovensku

Monitoring uplatňovania princípov SBAfE