nedeľa, 29. marca 2020

Splácate mikropôžičku z programu SBA? Požiadajte o odklad!

Slovak Business Agency v snahe zmenšiť negatívny dopad situácie spôsobenej koronavírusom vychádza v ústrety malým a stredným podnikateľom, ktorí čerpajú mikropôžičky. Môžete...

Združenie podnikateľov Slovenska založilo platformu pre rodinné podniky

Slovak Business Agency  sa stala jedným zo strategických partnerov novovzniknutej platformy pre rodinné podnikanie, ktorej úlohou je :

Zmeny v legislatíve pre MSP od 01.01.2020

Na základe denného monitorovania legislatívy kolegovia pre Vás vybrali  10 najdôležitejších zmien, ktoré s príchodom nového roka 2020 zvýšia Vaše náklady, podrobnosti sa...

Akých konaní by sa mali podnikatelia zdržať, aby neporušili práva spotrebiteľa?

Vymedzenie základných pojmov, právna úprava a klasifikácia povinností podnikateľov, resp. predávajúcich voči svojim spotrebiteľom. Aj to je obsahom nižšie uvedenej brožúry.

Kvalita podnikateľského prostredia na Slovensku stále stagnuje

O zhoršovaní stavu podnikateľského prostredia na Slovensku sa diskutuje už dlhšiu dobu. Podnikatelia často bojujú s pocitom, že štát namiesto väčšej podpory im...

Správa o stave MSP na Slovensku v roku 2018

Podnikateľský sektor sa v roku 2018 vyvíjal v podmienkach relatívne vysokého tempa ekonomického rastu, ktorý sa premietol aj do priaznivého vývoja ekonomických ukazovateľov MSP...

Náklady malých firiem zvýši najmä minimálna mzda

Ku koncu novembra bolo prijatých 116 materiálov s vplyvom na podnikateľské prostredie. Iba v 34 z prijatých materiálov bolo vyhodnotené,...

Výročná konferencia 10.12.2019

Aj tento rok sme pre odbornú verejnosť zorganizovali Výročnú konferenciu, ktorej nosnou témou bolo podnikateľské prostredie z pohľadu vybraných skupín podnikateľov. ...

Rodinné podnikanie v SR – skúsenosti a príležitosti

Závery zhrnuté v tomto článku vychádzajú z názorov podnikateľov, ktorí svoje podniky považujú za rodinné podniky. V dvoch organizovaných diskusiách konaných v Košiciach, dňa 13.11.2019 a v Bratislave,...

Analýza efektívnosti podporných programov – startupový program SBA

V podmienkach Slovenska je implementovaných množstvo podporných opatrení, ktorých priamym či nepriamym cieľom je podpora MSP. Špecifický význam predstavujú...