Researchs

420

Súčasťou monitoringu podnikateľského prostredia je realizácia a vyhodnocovanie rôznych prieskumov zameraných na aktuálne problémy a potreby podnikateľského prostredia na Slovensku a v okolitých krajinách. Cieľom prieskumov je identifikovať a vyhodnotiť aktuálne problémy slovenských malých a stredných podnikov a na ich základe navrhnúť opatrenia za účelom kontinuálneho zlepšovania podmienok pre rozvoj malého a stredného podnikania na Slovensku.

Názory MSP na kvalitu podnikateľského prostredia na Slovensku

Prieskum Globálny monitor podnikania

Postoje MSP k využívaniu podporných programov

Prieskum prekážok v podnikaní mladých na Slovensku

Monitoring uplatňovania princípov SBAfE