Analýza regulačného zaťaženia otvorenia prevádzkarne na Slovensku

73
People working in a grocery store

Otvorenie prevádzkarne na Slovensku vyžaduje najmä získanie živnostenského oprávnenia, prípadne založenie spoločnosti (s.r.o.) a jej zapísanie do obchodného registra, ohlásenie vzniku prevádzkarne viacerým úradom, získanie kolaudačného rozhodnutia a povolenia od príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva na uvedenie priestorov do prevádzky. S každým z týchto krokov sa spájajú špecifické postupy, ktoré sú pre podnikateľov časovo a finančne náročné. Tieto postupy sa vzájomne odlišujú od druhu činnosti, ktorá je v prevádzkarni vykonávaná, ale aj od regiónu, v ktorom chce mať podnikateľ priestor na vykonávanie svojej podnikateľskej činnosti.

Zároveň na otvorenie prevádzkarne nadväzuje množstvo ďalších zákonných povinností spojených s označovaním priestorov, s vedením rôznych druhov dokumentov, so zamestnávaním osôb alebo s používaním autorsky chránených diel. V analýze sú popísané aj ďalšie postupy, ktoré znázorňujú náročnosť procesu, ktorý musí priemerný podnikateľ absolvovať predtým, než začne reálne predávať tovar alebo poskytovať služby vo svojej prevádzkarni. Za účelom znázornenia rozdielov v regulačnom zaťažení je v tejto analýze bližšie rozobraný postup otvorenia bežných administratívnych priestorov, fitness centra, centra starostlivosti o ľudské telo a reštaurácie.

Výsledkom analýzy je komplexný popis regulačného zaťaženia otvorenia prevádzkarne na Slovensku a poukázanie na hlavné bariéry, akými sú napríklad zdĺhavý a komplikovaný proces založenia a vzniku s. r. o., ktorá má byť prevádzkovateľom novej prevádzkarne, povinnosti spojené so získaním kolaudačného rozhodnutia a súhlasu s uvedením priestorov do prevádzky, oznamovacie povinnosti voči viacerým úradom nezávisle na sebe, či rozsiahle označovanie a vedenie rôznych druhov evidencií. V záujme odstránenia týchto bariér, resp. aspoň ich zmiernenia, navrhujeme prijatie opatrení, ktoré by slovenským podnikateľom zjednodušili proces otvorenia prevádzkarne. Celú analýzu nájdete TU.