Wednesday, 3. March 2021

The goal of project

Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť komplexné informácie o podnikateľskom prostredí v Slovenskej republike s dôrazom na princípy Small Business Act for Europe (SBAfE) a podklady k uplatňovaniu princípu „Think Small First“ v podmienkach SR. Zámerom je systematicky monitorovať podnikateľské prostredie v SR a ďalších krajinách EÚ prostredníctvom prieskumov a analýz v kontexte iniciatívy SBAfE. Výstupom sú pravidelné aj nepravidelné správy o prostredí malých a stredných podnikov (MSP), informačné materiály pre podnikateľov, ako aj špecializované správy a štúdie a ďalšie podklady pre potreby pracovnej skupiny pre implementáciu princípov SBAfE, Ministerstvo hospodárstva SR, ďalších ministerstiev, ako aj pre potreby akademickej sféry a pre informovanie širokej verejnosti.  Súčasťou projektu je organizovanie konferencií, diskusií a konzultácií zameraných na zisťovanie názorov podnikateľov.

V rámci projektu realizujeme

  • monitorovanie podnikateľského prostredia
  • spracúvanie analýz a prieskumov, spravovanie bázy dát ukazovateľov MSP
  • mapovanie stavu a situácie MSP z pohľadu uplatňovania princípov iniciatívy SBAfE
  • identifikovanie a analyzovanie bariér rozvoja podnikania MSP
  • porovnávanie situácie v SR s podmienkami podnikania v ostatných krajinách EÚ
  • identifikovanie vhodných príkladov opatrení pre prenos do podmienok SR

Informácie o projekte

Názov projektu:
Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu „Think Small First”

Operačný program:
Výskum a inovácie

Spolufinancovaný fondom:
Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:
3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP
4 Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji

Investičná priorita:
3.3 Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb
4.1 Podpora kapacity MSP pre rast na regionálnych, celoštátnych a medzinárodných trhoch a zapojenia sa do procesov inovácií

Špecifický cieľ:
3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja
4.1.1 Nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji

Celkové oprávnené výdavky:
8 473 564,00 €

Kód projektu v ITMS2014+:
313030I870

Poskytovateľ NFP:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky „Riadiaci orgán“
v zastúpení
Ministerstvo Hospodárstva Slovenskej republiky „Sprostredkovateľský orgán“

Prijímateľ NFP:
Slovak Business Agency

Miesto realizácie projektu:
Bratislavský kraj
Banskobystrický kraj
Žilinský kraj
Košický kraj
Prešovský kraj
Nitriansky kraj
Trenčiansky kraj
Trnavský kraj

Trvanie realizácie projektu:
08/2017 – 10/2023

Číslo zmluvy:
274/2017-2060-2242

Analytické a štatistické výstupy

Odbor výskumu podnikateľského prostredia Slovak Business Agency pravidelne monitoruje súčasný stav podnikateľského prostredia nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Výsledkom dlhoročnej činnosti odboru je tvorba analytických a štatistických dokumentov zameraných na podnikanie malých a stredných podnikov.

Podkladom k spracovaniu sú verejne dostupné informácie, informácie z interných databáz a realizované prieskumy. Cieľom analytických a štatistických výstupov je poskytnúť aktuálne informácie o podnikateľskom prostredí nielen existujúcim a budúcim podnikateľom, ale aj odbornej verejnosti či vzdelávacím inštitúciám.

Informačné materiály

Cieľom informačných materiálov je poskytnúť podrobné informácie o možnostiach podpory podnikania (napr. o štátnej pomoci, stimuloch, dotáciách či úľavách) a umožniť rýchly a prehľadný prístup k aktuálnym zmenám v právnych predpisoch Slovenskej republiky.

Informačné materiály poskytujú tiež informácie o najdôležitejších administratívnych úkonoch súvisiacich so začatím podnikateľskej činnosti – od získania potrebných oprávnení, cez nahlásenie v poisťovniach až po registráciu u správcu dane.

Metodické dokumenty

Metodické dokumenty obsahujú základné informačné informácie o zdrojoch, postupoch a metódach použitých pri tvorbe jednotlivých analytických a štatistických výstupov.

Prieskumy

Súčasťou monitoringu podnikateľského prostredia je realizácia a vyhodnocovanie rôznych prieskumov zameraných na aktuálne problémy a potreby podnikateľského prostredia na Slovensku a v okolitých krajinách. Cieľom prieskumov je identifikovať a vyhodnotiť aktuálne problémy slovenských malých a stredných podnikov a na ich základe navrhnúť opatrenia za účelom kontinuálneho zlepšovania podmienok pre rozvoj malého a stredného podnikania na Slovensku.

Profil SR v rámci medzinárodného porovnania

Slovenská republika (rovnako ako ostatné členské krajiny Európskej únie) pravidelne vstupuje do rôznych medzinárodných porovnaní, ktorých cieľom je vyhodnotiť aktuálny stav a vývoj podnikateľského prostredia v rámci krajín EÚ. Komparáciou medzinárodne porovnateľných dát je následne možné určiť pozíciu krajiny v priestore a čase.