Finančná situácia slovenských MSP sa v predkrízovom období zlepšila

1138

Pred vypuknutím pandémie COVID-19 sa agregované finančné výsledky a hodnoty finančných pomerových ukazovateľov MSP vo väčšine prípadov zlepšili. MSP zaznamenali medziročný nárast objemu tržieb, čistého zisku, majetku, vlastného kapitálu i pridanej hodnoty. Spomedzi jednotlivých skupín finančných pomerových ukazovateľov zaznamenali slovenské MSP v roku 2019 zlepšenie v oblasti likvidity, aktivity a zadlženosti. Naopak, zhoršenie zaznamenali predovšetkým v oblasti rentability.

Hodnoty bežnej a celkovej likvidity MSP zaznamenali rastúci trend vývoja už štvrtý rok po sebe, čím došlo k opätovnému zníženiu rizika spojeného s neschopnosťou MSP uhrádzať svoje záväzky. Platobná disciplína MSP sa v roku 2019 taktiež zlepšila – a to ako v dobe úhrady záväzkov, tak aj inkasa pohľadávok. Celková zadlženosť MSP v roku 2019 poklesla o 1,88 p. b. – a to aj napriek zvýšeniu podielu MSP využívajúcich bankové úvery. Spomedzi ukazovateľov rentability zaznamenali pokles všetky tri analyzované ukazovatele – rentabilita aktív, tržieb i podiel ziskových podnikov. Mierny pokles bol zaznamenaný aj v prípade finančnej produktivity práce.

Na základe hodnôt dosiahnutých v roku 2019 sa v dobrej finančnej situácii ocitlo 41,3 % MSP, čo je o 0,2 p. b. viac ako v predchádzajúcom období. V pásme sivej zóny, ktorá predstavuje oblasť s nevyhranenými finančnými výsledkami, sa nachádzala viac ako štvrtina MSP (25,3 %). So zlou finančnou situáciou sa musela v roku 2019 vysporiadať viac ako tretina podnikateľských subjektov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (33,4 %).

Viac informácií a zaujímavostí o finančnom zdraví a hospodárení MSP v roku 2019 nájdete v Analýze ukazovateľov finančnej výkonnosti MSP na nasledujúcom odkaze.