Analytické a štatistické výstupy NEPRAVIDELNÉ

10292

Foto zdroj: Unsplash

Odbor výskumu podnikateľského prostredia Slovak Business Agency pravidelne monitoruje súčasný stav podnikateľského prostredia nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Výsledkom dlhoročnej činnosti odboru je tvorba analytických a štatistických dokumentov zameraných na podnikanie malých a stredných podnikov.

Podkladom k spracovaniu sú verejne dostupné informácie, informácie z interných databáz a realizované prieskumy. Cieľom analytických a štatistických výstupov je poskytnúť aktuálne informácie o podnikateľskom prostredí nielen existujúcim a budúcim podnikateľom, ale aj odbornej verejnosti či vzdelávacím inštitúciám.

Alternatívne formy získavania kapitálu pre MSP prostredníctvom kapitálového trhu

Uplatňovanie pravidiel štátnej a minimálnej pomoci v regióne V4                      

Daňovo-odvodové zaťaženie podnikov v regióne V4

Porovnanie podmienok podnikania v krajinách strednej Európy

Možnosti MSP pre využívanie prvkov obehovej ekonomiky – Zelený rast

Živnostenské podnikanie na Slovensku                                                                        

Porovnanie hraníc obratu na platenie DPH v krajinách EÚ a SR

Druhá šanca – zmeny v implementácii princípu v podmienkach slovenských MSP od roku 2018

Systém stravovania zamestnancov a náhrad za pracovnú cestu vo vybraných krajinách EÚ                                

Komparácia paušálnych výdavkov SZČO v SR a ČR

Analýza zmien na trhu práce a zamestnávania cudzincov na Slovensku v rokoch 2019-2021

Prevádzkovanie E-shopu v podmienkach SR

Aktuálne podmienky zastretých pracovných pomerov na Slovensku

Porovnanie národných plánov obnovy a odolnosti vybraných krajín EÚ

Inovatívne vzdelávanie v kontexte priemyslu 4.0

Rozvoj sociálneho podnikania na Slovensku: krehký rozvoj v kontexte pandémie COVID-19

Všeobecná voľná živnosť

Komparatívna analýza reformy zamestnaneckého stravovania v SR a ČR

Malé a stredné podnikanie 2020 v regiónoch SRTrnavský samosprávny kraj

Nepriaznivý vplyv pandémie koronavírusu na podnikovú ekonomiku SR

Vplyv pandémie COVID-19 na postavenie MSP v kreatívnom priemysle

Vývoj maloobchodu v SR s dôrazom na pandémiu COVID-19

Malé a stredné podnikanie 2020 v regiónoch SR

Autodopravcovia v podmienkach SR

Franchisingový koncept podnikania v SR

Podnikanie neplnoletých: Slovensko vs. zahraničie

Atlas MSP na Slovensku – mapovanie vývoja MSP v priestore a čase

Postavenie MSP v cestovnom ruchu s ohľadom na súčasný vývoj v odvetví

Zákaz nedeľného predaja – „Krok správnym smerom? “

MSP 2019 – Trnavský samosprávny kraj

Inovačný potenciál MSP na Slovensku

Podpora zamestnanosti v období koronakrízy v SR a v okolitých krajinách

Prehľad a porovnanie opatrení prijatých pre MSP v dôsledku COVID-19 v SR a vo svete

Analýza vybraných aspektov podnikania SZČO

Podnikateľský potenciál seniorov vo väzbe na prenos know-how

Analýza MSP pôsobiacich v odvetviach najviac zasiahnutých karanténnymi opatreniami

Bariéry rodinného podnikania na Slovensku

Rýchlorastúce podniky na Slovensku

Analýza podmienok podnikania a zamestnávania cudzincov na Slovensku

Sociálne podnikanie na Slovensku v kontexte súčasného potenciálu rozvoja SE

Podnikanie žien v regiónoch SR

Vývoj a potenciál inkluzivity podnikania znevýhodnených skupín na trhu práce

Duálne vzdelávanie v regiónoch SR

Podnikateľský potenciál mladých v regiónoch SR

Regulácia internacionalizácie z pohľadu postavenia MSP v EÚ a SR

Analýza podnikateľského prostredia v regiónoch SR

Porovnanie podmienok podnikania MSP v krajinách strednej Európy