Prieskumy

8737

Súčasťou monitoringu podnikateľského prostredia je realizácia a vyhodnocovanie rôznych prieskumov zameraných na aktuálne problémy a potreby podnikateľského prostredia na Slovensku a v okolitých krajinách. Cieľom prieskumov je identifikovať a vyhodnotiť aktuálne problémy slovenských malých a stredných podnikov a na ich základe navrhnúť opatrenia za účelom kontinuálneho zlepšovania podmienok pre rozvoj malého a stredného podnikania na Slovensku.

Postoje MSP k EÚ a jej politikám

Regulačná politika a podnikanie MSP

Internacionalizácia malého a stredného podnikania

Regionálny inovačný potenciál MSP

Prieskum prekážok v podnikaní mladých na Slovensku

Prieskum stavu kybernetickej bezpečnosti v sektore MSP

Dopady vojenského konfliktu na Ukrajine na slovenských podnikateľov

Prístup MSP k financovaniu

Monitoring uplatňovania princípov SBAfE

Preferované opatrenia pre podnikateľov na zmiernenie dopadov pretrvávajúcej koronakrízy

Názory podnikateľov na dopady druhej vlny korona krízy

Názory MSP na kvalitu podnikateľského prostredia na Slovensku

Prieskum Globálny monitor podnikania

Postoje MSP k využívaniu podporných programov