Analytické a štatistické výstupy PRAVIDELNÉ

12945

Foto zdroj: Unsplash

Odbor výskumu podnikateľského prostredia Slovak Business Agency pravidelne monitoruje súčasný stav podnikateľského prostredia nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Výsledkom dlhoročnej činnosti odboru je tvorba analytických a štatistických dokumentov zameraných na podnikanie malých a stredných podnikov.

Podkladom k spracovaniu sú verejne dostupné informácie, informácie z interných databáz a realizované prieskumy. Cieľom analytických a štatistických výstupov je poskytnúť aktuálne informácie o podnikateľskom prostredí nielen existujúcim a budúcim podnikateľom, ale aj odbornej verejnosti či vzdelávacím inštitúciám.

Správa o stave malého a stredného podnikania na Slovensku

Audit hodnotenia uplatňovania princípov SBAfE na Slovensku

Malé a stredné podnikanie v číslach

Analýza efektívnosti podporných programov pre MSP

Postavenie malých a stredných podnikov v zahraničnom obchode SR

Vznik a zánik malých a stredných podnikov na Slovensku

Analýza rodového a vekového zloženia FO – podnikateľov

Analýza ukazovateľov finančnej výkonnosti malých a stredných podnikov

Analýza podnikateľského prostredia v regiónoch SR

Porovnanie podmienok podnikania MSP v krajinách strednej Európy