Domov Aktivity Pracovná skupina

Pracovná skupina

11. Stretnutie pracovnej skupiny

Aj 11. zasadnutie a hlasovanie Pracovnej skupiny pre implementáciu princípov SBAfE sa uskutočnilo per rollam. Členom PS bol zaslaný dotazník k pripravovanému prieskumu Internacionalizácia MSP, a tak...

10. Stretnutie pracovnej skupiny

V rámci 10. zasadania a hlasovania Pracovnej skupiny pre implementáciu princípov SBAfE formou per rollam bola jej členom zaslaná predfinálna verzia Správy o stave...

9. Stretnutie pracovnej skupiny

9. zasadnutie a hlasovanie v rámci ktorého boli členom predložené na prerokovanie a pripomienkovanie viaceré materiály sa konalo formou per rollam. Ako prvá bola...

8. Stretnutie pracovnej skupiny

Aby boli dodržané opatrenia na ochranu zdravia členov Pracovnej skupiny pre implementáciu princípov SBAfE pred ochorením spôsobeným vírusom COVID 19, uskutočnilo sa...

7. Stretnutie pracovnej skupiny

Z dôvodu pandemickej situácie spôsobenej vírusom COVID 19 sa aj 7. zasadnutie a hlasovanie Pracovnej skupiny pre implementáciu princípov SBAfE uskutočnilo formou per...

6. Stretnutie Pracovnej skupiny

Aj 6. zasadnutie a hlasovanie Pracovnej skupiny pre implementáciu princípov SBAfE sa uskutočnilo formou per rollam, v dôsledku pretrvávajúcej nepriaznivej pandemickej situácie spôsobenej vírusom...

5. Stretnutie Pracovnej skupiny

S ohľadom na vývoj pandemickej situácie spôsobenej vírusom COVID 19 sa 5. zasadnutie a hlasovanie Pracovnej skupiny pre implementáciu princípov SBAfE uskutočnilo formou per...

4. Stretnutie Pracovnej skupiny

Už po štvrtý krát sa zišli členovia Pracovnej skupiny, aby spolu diskutovali o našich najnovších výstupoch. Na stretnutí odzneli záverečné zistenia z analýzy Efektívnosti...

3. Stretnutie Pracovnej skupiny

Zdroj: Unsplash V priestoroch SBA sa 29.05.2019 uskutočnilo 3. stretnutie Pracovnej skupiny pre implementáciu princípov SBAfE. Prítomným členom prizvaní analytici odboru výskumu podnikateľského prostredia predstavili závery z prieskumov realizovaných...

2. Stretnutie Pracovnej skupiny

02.10.2018 sa v priestoroch SBA uskutočnilo 2. stretnutie Pracovnej skupiny pre implementáciu princípov SBAfE. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia z Ministerstva hospodárstva SR a Združenia mladých podnikateľov...