Domov Aktivity

Aktivity

11. Stretnutie pracovnej skupiny

Aj 11. zasadnutie a hlasovanie Pracovnej skupiny pre implementáciu princípov SBAfE sa uskutočnilo per rollam. Členom PS bol zaslaný dotazník k pripravovanému prieskumu Internacionalizácia MSP, a tak...

Výročná konferencia 24.01.2023

Výročná konferencia Národného projektu Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu „Think Small First“ sa konala 24.01.2023 prezenčnou formou pre pozvaných hostí z radov...

10. Stretnutie pracovnej skupiny

V rámci 10. zasadania a hlasovania Pracovnej skupiny pre implementáciu princípov SBAfE formou per rollam bola jej členom zaslaná predfinálna verzia Správy o stave...

Zamestnávanie v MSP v kontexte zmien na trhu práce

Aký dopad má aktuálny vývoj situácie na Ukrajine, pandémia čí nedávny BREXIT na zamestnávanie pracovníkov z EÚ a cudzincov z tretích krajín z pohľadu malých a stredných podnikateľov? Aj na...

E-shop v podmienkach SR

V súvislosti s pripravovanou analýzou na tému „Prevádzkovanie E-shopu v podmienkach SR“ bol v máji 2022 realizovaný okrúhly stôl súvisiaci s uvedenou problematikou. Diskusia...

9. Stretnutie pracovnej skupiny

9. zasadnutie a hlasovanie v rámci ktorého boli členom predložené na prerokovanie a pripomienkovanie viaceré materiály sa konalo formou per rollam. Ako prvá bola...

Podnikatelia sú nútení zvyšovať ceny svojich služieb a tovarov

Zvýšenie cien energií výrazne ovplyvnilo náklady MSP v ich podnikaní, čo sa už premieta do vyšších cien tovarov a služieb. Ako uviedol...

Výročná konferencia 08.12.2021

Nakoľko nám pandemická situácia nedovolila privítať pozvanú odbornú verejnosť osobne na každoročnej Výročnej konferencii, zorganizovali sme ju opäť aj tento rok ONLINE. Konferencia pre...

Inovácie vo vzdelávaní

Rozvoj priemyslu 4.0 na Slovensku zasiahne viaceré oblasti a neobíde ani školstvo, ktoré momentálne stojí pred otázkou ako prispôsobiť svoje osnovy a pripraviť žiakov na nový...

8. Stretnutie pracovnej skupiny

Aby boli dodržané opatrenia na ochranu zdravia členov Pracovnej skupiny pre implementáciu princípov SBAfE pred ochorením spôsobeným vírusom COVID 19, uskutočnilo sa...