sobota, 28. januára 2023
Domov Aktivity

Aktivity

10. Stretnutie pracovnej skupiny

V rámci 10. zasadania a hlasovania Pracovnej skupiny pre implementáciu princípov SBAfE formou per rollam bola jej členom zaslaná predfinálna verzia Správy...

Zamestnávanie v MSP v kontexte zmien na trhu práce

Aký dopad má aktuálny vývoj situácie na Ukrajine, pandémia čí nedávny BREXIT na zamestnávanie pracovníkov z EÚ a cudzincov z tretích krajín z pohľadu malých a stredných podnikateľov?...

E-shop v podmienkach SR

V súvislosti s pripravovanou analýzou na tému „Prevádzkovanie E-shopu v podmienkach SR“ bol v máji 2022 realizovaný okrúhly stôl súvisiaci s uvedenou...

9. Stretnutie pracovnej skupiny

9. zasadnutie a hlasovanie v rámci ktorého boli členom predložené na prerokovanie a pripomienkovanie viaceré materiály sa konalo formou per rollam. Ako...

Výročná konferencia 08.12.2021

Nakoľko nám pandemická situácia nedovolila privítať pozvanú odbornú verejnosť osobne na každoročnej Výročnej konferencii, zorganizovali sme ju opäť aj tento rok ONLINE....

Inovácie vo vzdelávaní

Rozvoj priemyslu 4.0 na Slovensku zasiahne viaceré oblasti a neobíde ani školstvo, ktoré momentálne stojí pred otázkou ako prispôsobiť svoje osnovy a pripraviť žiakov...

8. Stretnutie pracovnej skupiny

Aby boli dodržané opatrenia na ochranu zdravia členov Pracovnej skupiny pre implementáciu princípov SBAfE pred ochorením spôsobeným vírusom COVID 19,...

Sociálne podnikanie na Slovensku

Aj tento rok sa v rámci projektu Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu „Think Small First" konali regionálne podujatia, tentokrát...

7. Stretnutie pracovnej skupiny

Z dôvodu pandemickej situácie spôsobenej vírusom COVID 19 sa aj 7. zasadnutie a hlasovanie Pracovnej skupiny pre implementáciu princípov SBAfE uskutočnilo...

Výročná konferencia 09.12.2020

Vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú pandemickú situáciu spôsobenú vírusom COVID 19 sme každoročnú Výročnú konferenciu pre odbornú verejnosť zorganizovali ONLINE formou, dňa 09.12.2020...