Domov Výskum

Výskum

Zdroj: canva.com

BOZP a podnikatelia

BOZP znamená pre podnikateľov množstvo povinností, ktoré musia dodržiavať, aby zaistili kvalitné a bezpečné pracovné podmienky pre zamestnancov, no zároveň aj eliminovali prípadné škody,...
Zdroj: canva.com

Nestabilita zákonov s vplyvom na podnikateľské prostredie – jedna z hlavných prekážok v podnikaní?

Až približne tristopäťdesiat právnych predpisov má vplyv na podnikateľské prostredie v SR. Ako vyplýva z analýzy,  25 významných zákonov ovplyvňujúcich podnikanie sa za obdobie rokov...
Zdroj: canva.com

Neprehľadnosť a nestálosť systému poplatkov pre podnikateľov

Poplatky, ktoré sú vyžadované na národnej, regionálnej a miestnej úrovni pri rôznych činnostiach, neprimerane zaťažujú MSP. Systém poplatkov je na Slovensku stále značne neprehľadný, poplatky...
Zdroj: canva.com

Smart Cities a MSP na Slovensku

Koncept Smart City ako prístup k mestskému fungovaniu ovplyvňuje široké spektrum spoločenských oblastí. Z hľadiska podnikateľov sú významné všetky, do podnikateľského prostredia však zasahujú...
Zdroj: canva.com

Zelené podnikanie a slovenské MSP

Zelená ekonomika sa javí ako najvhodnejší spôsob skĺbenia dvoch historicky protichodných cieľov – ekonomický rast a ochranu životného prostredia. Nakoľko regulačné tlaky smerom k...

Využívajú slovenské MSP práva duševného vlastníctva dostatočne?

Malé a stredné podniky predstavujú z pohľadu hospodárskeho rastu a tvorby pracovných miest dôležitý prvok ekonomiky krajiny. Aj napriek ich kľúčovému významu, majú MSP...
Zdroj: canva.com

Slovenský vzdelávací systém dlhodobo zaostáva za potrebami Priemyslu 4.0

Štvrtá priemyselná revolúcia so sebou prináša zmeny, ktorým sa bude musieť prispôsobiť aj slovenský priemysel a spoločnosť. Hlavným východiskom prichádzajúcej štvrtej priemyselnej revolúcie budú...
Zdroj: canva.com

Ako vplýva zdaňovanie nehnuteľností na MSP?

Zdaňovanie nehnuteľností je téma, ktorá je na Slovensku vysoko aktuálna. Vláda SR totiž v budúcnosti plánuje významným spôsobom prehodnotiť systém jej výpočtu. Výnos z dane z nehnuteľností je...

Aké dopady mali na MSP nové povinnosti v oblasti GDPR či zavedenie systému e-kasa?

Podnikateľské prostredie na Slovensku neustále podlieha zmenám. Tieto zmeny majú za následok zvyšovanie regulačnej záťaže podnikania a prinášajú podnikateľom nemalé finančné či administratívne náklady. Malé...

Časté zmeny v oblasti pracovného práva sú záťažou pre MSP

Významnou zložkou v zamestnávaní na Slovensku sú malé a stredné podniky (MSP), ktoré sa v roku 2018 na zamestnanosti v podnikovej ekonomike podieľali takmer...