BOZP a podnikatelia

870
Zdroj: canva.com
Zdroj: canva.com

BOZP znamená pre podnikateľov množstvo povinností, ktoré musia dodržiavať, aby zaistili kvalitné a bezpečné pracovné podmienky pre zamestnancov, no zároveň aj eliminovali prípadné škody, ktoré im vznikli.

Oblasť BOZP je veľmi rozsiahla a zahŕňa množstvo zákonov, vyhlášok, nariadení, technických predpisov a noriem. Oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci následne bližšie špecifikuje najmä zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a zákon  č. 355/2007  Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

V prípade vzniku úrazu alebo choroby z povolania môžu zamestnávateľovi vzniknúť rôzne náklady, napríklad v podobe náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti poškodeného zamestnanca, náklady na odstránenie následkov pracovného úrazu, straty na nevyrobenej produkcii v dôsledku straty pracovného času poškodeného atď. Náklady však vznikajú aj na strane štátu a verejných inštitúcií, napríklad v súvislosti s výplatou nemocenskej dávky poškodenému počas práceneschopnosti či náklady súvisiace s jeho ošetrením, prípadne hospitalizáciou v nemocnici. Preto by malo byť aj cieľom štátu motivovať zamestnávateľov k starostlivosti o BOZP.  

Celkovo je bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na Slovensku upravená v 67 právnych predpisoch primárneho a sekundárneho práva. Z toho vyplýva pre podnikateľov množstvo zákonných povinností, ktorých plnenie obnáša administratívnu a finančnú záťaž.

Presne kvantifikovať, aké množstvo finančných prostriedkov musia zamestnávatelia vynaložiť na to, aby splnili všetko, čo od nich zákon v súvislosti so zabezpečovaním bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vyžaduje, je takmer nemožné. Existuje totiž množstvo faktorov, ktoré výšku týchto vyvolaných nákladov ovplyvňujú.

Z analýzy Slovak Business Agency boli z identifikovaných povinností kvantifikované náklady vyplývajúce zo 45 povinností pre celý segment MSP a 234 povinností individuálne na úrovni jedného podniku (z toho 76 pomocou modelového príkladu). Súhrnné náklady povinností za celý segment MSP boli kvantifikované vo výške 332 607 419 €, z toho administratívne náklady vo výške 86 287 074 €. Tieto náklady vznikajú podnikateľom najmä v súvislosti s plnením všeobecných povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré sa týkajú všetkých zamestnávateľov. Ide napríklad o vydávanie vnútorných predpisov a pravidiel o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, určovanie bezpečných postupov či vypracovávanie písomných dokumentov o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami. Najvyššie administratívne náklady boli kvantifikované pri plnení povinností v oblasti vedenia predpísanej dokumentácie a záznamov v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a tiež v súvislosti s oznamovaním vzniku pracovných úrazov.

Komplexný audit, ktorý spracovala Slovak Business Agency, ukázal, že je ešte veľa priestoru na úpravu v oblasti BOZP a jednotlivých povinností, tak, aby nepredstavoval záťaž pre podnikateľov.