11. Stretnutie pracovnej skupiny

686

Aj 11. zasadnutie a hlasovanie Pracovnej skupiny pre implementáciu princípov SBAfE sa uskutočnilo per rollam. Členom PS bol zaslaný dotazník k pripravovanému prieskumu Internacionalizácia MSP, a tak isto aj osnova dokumentu Správa o stave MSP v SR v roku 2022. Ďalšie materiály zaslané členom PS na vedomie boli zoznamy pripravovaných externých analýz a prieskumov realizovaných v rámci projektu. Členovia PS mali možnosť vyjadriť sa k materiálom a zaslať svoje pripomienky a návrhy v stanovenej lehote.