7. Stretnutie pracovnej skupiny

860

Z dôvodu pandemickej situácie spôsobenej vírusom COVID 19 sa aj 7. zasadnutie a hlasovanie Pracovnej skupiny pre implementáciu princípov SBAfE uskutočnilo formou per rollam. Jej členovia mali možnosť pripomienkovať štruktúru pripravovanej Správy o stave malého a stredného podnikania v SR v roku 2020, ktorej výnimočnosť je v tom, že zachytáva dopady mimoriadnej situácie spojenej s pandémiou COVID 19 vo viacerých sledovaných aspektoch v kontexte sektora malého a stredného podnikania.