10. Stretnutie pracovnej skupiny

1140

V rámci 10. zasadania a hlasovania Pracovnej skupiny pre implementáciu princípov SBAfE formou per rollam bola jej členom zaslaná predfinálna verzia Správy o stave malého a stredného podnikania v SR v roku 2021, ako aj dotazník k plánovanému prieskumu Názory MSP na kvalitu podnikateľského prostredia na Slovensku. Členovia pracovnej skupiny boli tiež požiadaní o zaslanie návrhov tém na realizáciu ad hoc prieskumov s ohľadom na aktuálnu situáciu a potreby. Návrhy tém budú zohľadnené pri plánovaní a realizácii prieskumov v ďalšom období a súčinnosť pri tvorbe otázok budú poskytovať navrhovatelia. Členovia PS mali možnosť vyjadriť sa k materiálom a zaslať svoje pripomienky a návrhy v stanovenej lehote.