9. Stretnutie pracovnej skupiny

895

9. zasadnutie a hlasovanie v rámci ktorého boli členom predložené na prerokovanie a pripomienkovanie viaceré materiály sa konalo formou per rollam. Ako prvá bola členom PS zaslaná štruktúra Správy o stave malého a stredného podnikania v SR v roku 2021, ktorá bude okrem pravidelných informácií o stave podnikateľského prostredia na Slovensku zachytávať aj vývoj ekonomického prostredia v roku 2021 v kontexte vplyvu pokračujúcej pandémie COVID-19 a rastu cien. Druhým predloženým materiálom na pripomienkovanie bol pripravovaný dotazník k plánovanému prieskumu Regionálny inovačný potenciál MSP. Medzi ďalšími materiálmi zaslanými členom PS bola osnova pripravovanej analýzy k téme elektronického obchodu, osnova k analýze venujúcej sa problematike trhu práce, a v závere prehľad pripravovaných realizácií prieskumov. Členovia PS sa mali možnosť vyjadriť sa k materiálom a zaslať svoje pripomienky a návrhy v stanovenej lehote.