6. Stretnutie Pracovnej skupiny

1552

Aj 6. zasadnutie a hlasovanie Pracovnej skupiny pre implementáciu princípov SBAfE sa uskutočnilo formou per rollam, v dôsledku pretrvávajúcej nepriaznivej pandemickej situácie spôsobenej vírusom COVID 19. Na pripomienkovanie členom boli zaslané výstupy a hlavné závery Správy o stave malého a stredného podnikania v SR v roku 2019 a analýzy Efektívnosť podporných programov pre MSP – Mikropôžičkový program SBA. Následne členovia pracovnej skupiny mali možnosť zaslať svoje podnety a pripomienky k predloženým výstupom.