Domov Publikácie

Publikácie

Analytické a štatistické výstupy PRAVIDELNÉ

Odbor výskumu podnikateľského prostredia Slovak Business Agency pravidelne monitoruje súčasný stav podnikateľského prostredia nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Informačné materiály – KVARTÁLNE

Predmetné informačné materiály predstavujú súhrn informácií o novoprijatých zákonoch, ktoré upravujú podnikateľské prostredie a ukladajú podnikateľom nové práva a povinnosti. Informácie uvedené v informačnom materiály sa každé tri mesiace aktualizujú, aby bola zabezpečená ich primárna funkcia aktuálnosti. Informačné materiály taktiež obsahujú výber základných právnych predpisov, s ktorými by každý podnikateľ MSP mal byť oboznámený, pričom sú zároveň uvádzané aj najdôležitejšie novelizácie prijaté v priebehu platnosti zákona.

Informačné materiály – MESAČNÉ

Pre všetkých podnikateľov každý mesiac aktualizujeme pomôcku s názvom Kalendár podnikateľa. Poskytuje prehľad o daňových a odvodových povinnostiach vyplývajúcich zo zákonov a upozorňuje podnikateľov, aby nezabudli na svoje povinnosti v nasledujúcom mesiaci.

Analytické a štatistické výstupy NEPRAVIDELNÉ

Odbor výskumu podnikateľského prostredia Slovak Business Agency pravidelne monitoruje súčasný stav podnikateľského prostredia nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Informačné materiály – ROČNÉ

Ich cieľom je poskytnúť rýchly a prehľadný prístup k informáciám o existujúcich iniciatívach na podporu podnikania pre malých a stredných podnikateľov. Snahou dokumentu je poskytnúť odpovede na otázky MSP: aké formy podpory je možné využiť, v akej miere je možné získať podporu, na koho sa je potrebné obrátiť, kde nájdem základné informácie o štátnej pomoci, stimuloch a dotáciách, ktoré sa týkajú podnikateľskej činnosti a mnohé ďalšie.

Informačné materiály – TEMATICKÉ

AKTUALIZÁCIA - Súhrn opatrení pre podnikateľov prijatých na zmiernenie negatívnych dopadov krízovej situácie vyvolanej COVID-19

Metodické dokumenty

Metodické dokumenty obsahujú základné informačné informácie o zdrojoch, postupoch a metódach použitých pri tvorbe jednotlivých analytických a štatistických výstupov.