Výročná konferencia 24.01.2023

1328

Výročná konferencia Národného projektu Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu „Think Small First“ sa konala 24.01.2023 prezenčnou formou pre pozvaných hostí z radov podnikateľských združení, odbornej verejnosti akademického sektora, štátnej a verejnej správy a bankového sektora s cieľom zhodnotiť podnikateľské prostredie na Slovensku. Zároveň bolo možné sledovať jej priamy prenos na sociálnej sieti SBA.

V prvej časti sme predstavili výsledky prieskumov Kvalita podnikateľského prostredia na Slovensku a Prieskum prekážok v podnikaní mladých na Slovensku, v ktorých sme zisťovali spokojnosť s podmienkami na podnikanie, faktory ktoré ovplyvňujú podnikanie mladých ľudí a najzásadnejšie prekážky. Hovorili sme aj o podmienkach a zmenách na trhu práce za posledné 3 roky. Ďalej sme prezentovali číselný prehľad regulačnej politiky na Slovensku v roku 2022 z pohľadu odboru Centra lepšej regulácie, aké boli najdôležitejšie legislatívne zmeny s dopadom na podnikateľské prostredie. V ďalšom vstupe sme predstavili Správu o stave MSP za rok 2021, ktorá poskytla prehľad o makroekonomických a štatistických ukazovateľoch, ako aj informácie o poskytnutej pomoci pre MSP v danom roku. V poslednej časti sme priblížili stav podnikateľského prostredia z pohľadu GEM – Globálneho monitoru podnikania.

Druhá časť konferencie bola venovaná problematike kybernetickej bezpečnosti v sektore MSP. Hovorili sme aj o zisteniach zo zrealizovaného prieskumu, o tom aký je aktuálny stav kybernetickej bezpečnosti vo firmách, koľko z nich sa problematike venuje a má vypracovanú analýzu riadenia rizík a plány kontinuity činnosti a akú pomoc by ocenili zo strany štátu.