Informačné materiály – TEMATICKÉ

3262

Foto zdroj: Canva

Sankcie uvalené na Ruskú federáciu a Bielorusko v nadväznosti na inváziu Ukrajiny a ich vplyv na slovenské hospodárstvo

AKTUALIZÁCIA – Súhrn opatrení pre podnikateľov prijatých na zmiernenie negatívnych dopadov krízovej situácie vyvolanej COVID-19

V poradí štvrtej aktualizovanej verzii informačného materiálu sa môžu podnikatelia oboznámiť s opatreniami, ktoré boli prijaté na zmiernenie negatívnych dopadov na ich podnikanie spôsobených aktuálnou pandemickou situáciou.

Podnikanie samostatne hospodáriaceho roľníka

Dokument poskytuje prehľad úkonov potrebných pri založení podnikania v tejto oblasti, postup pri kúpe, prenájmu alebo zdedení obrábanej pôdy, ako aj prehľad foriem pomoci od štátu.

Podnikanie cestovných kancelárií po koronakríze – čo musíte vedieť pri zakladaní cestovnej kancelárie

Materiál sprehľadňuje rozdiely medzi cestovnou kanceláriou a agentúrou a informuje o následkoch pandémie koronavírusu na tento segment podnikania. Zároveň obsahuje zoznam prijatých opatrení na ich záchranu a zjednodušenie povinností pre CK v rámci veľkého balíčka pomoci označovaného aj ako „lex korona“.

Prechod na prácu z domu – ako vo firme ošetriť „home office“

Približujeme, aké sú právne podmienky vykonávania práce formou „home-office“ a čo potrebuje zamestnávateľ vedieť predtým, ako ho zavedie vo svojej spoločnosti. Poukazujeme na hlavné rozdiely v podmienkach „home-office“ v bežnej situácii a „home-office“ v čase krízy vzhľadom na prijatú novelu Zákonníka práce účinnú 04.apríla 2020.

Online marketingové nástroje pre mikro a malých podnikateľov

Tento informačný materiál ponúka prehľad bezplatných, resp. finančne nenáročných marketingových nástrojov, ktoré môže podnikateľ využiť v začiatkoch svojho podnikania, ale aj v prípade, ak v dôsledku koronakrízy hľadá nové možnosti zviditeľnenia svojho podnikania.

Ako založiť sociálny podnik

Dokument je zameraný na oblasť podnikania formou sociálneho podniku, ktorý sa od bežného podniku líši viacerými znakmi. 

AKTUALIZÁCIA – Súhrn opatrení pre podnikateľov prijatých na zmiernenie negatívnych dopadov krízovej situácie vyvolanej COVID-19

V ďalšej, tretej aktualizovanej verzii informačného materiálu sa môžu podnikatelia oboznámiť s opatreniami, ktoré boli prijaté na zmiernenie negatívnych dopadov na ich podnikanie spôsobených aktuálnou pandemickou situáciou.

AKTUALIZÁCIA – Súhrn opatrení pre podnikateľov prijatých na zmiernenie negatívnych dopadov krízovej situácie vyvolanej COVID-19

V aktualizovanom informačnom materiáli sa môžu podnikatelia oboznámiť s opatreniami, ktoré boli prijaté na zmiernenie negatívnych dopadov na ich podnikanie spôsobených aktuálnou pandemickou situáciou.

Súhrn opatrení pre podnikateľov prijatých na zmiernenie negatívnych dopadov krízovej situácie vyvolanej COVID-19

V našom informačnom materiáli sa môžu podnikatelia oboznámiť s opatreniami, ktoré boli prijaté na zmiernenie negatívnych dopadov na ich podnikanie spôsobených aktuálnou pandemickou situáciou.

Akých konaní by sa mali podnikatelia zdržať, aby neporušili práva spotrebiteľa?

Dokument sa zaoberá témou povinností podnikateľov, ktorí sú v pozícií predávajúceho produkty alebo poskytujúceho služby spotrebiteľom. Vymedzenie základných pojmov, základná právna úprava a výpočet povinností je obsahom nižšie uvedenej brožúry.

Prevod práv k podniku

Vypracovali sme pre Vás dokument obsahujúci základné informácie popisujúce formy transakcií vedúce k prevodu práv k podniku. Bližšie sa dočítate o náležitostiach zmluvy o predaji podniku a náležitostiach zmluvy o prevode obchodného podielu, spolu so zjednodušeným postupom prevodu obchodného podielu.

Začatie podnikania v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti

Tento materiál Vám ponúka informácie, čo všetko je potrebné vybaviť pred začiatkom podnikania – či už pri výkone samostatnej zdravotníckej praxe alebo pri prevádzkovaní zdravotníckeho zariadenia. Poradíme Vám, kde získať potrebné povolenia a aké sú poplatky pri ich vydaní. Priblížime postup pri uzatváraní zmlúv so zdravotnými poisťovňami a ich úhradový mechanizmus, ako aj veľa ďalších užitočných informácií.

Prevádzka ubytovacieho zariadenia

Ak máte priestor na prevádzkovanie ubytovacieho zariadenia a idete v tejto oblasti podnikať, zoznámte sa prostredníctvom priloženej brožúry s príslušnou legislatívou a povinnosťami, ktoré vás ako prevádzko­vateľa ubytovacieho zariadenia neminú.

Podnikanie športových odborníkov

V tomto informačnom materiáli Vám predkladáme súhrnné informácie o zmenách, ktoré v oblasti podnikania v športe za posledné obdobie nastali. Upozorní Vás na aké povinnosti pri začatí podnikania odborníka v športovej oblasti nezabudnúť, čo je potrebné predložiť na získanie oprávnenia vykonávať činnosť, ako aj na to, aké máte povinnosti voči daňovému úradu a poisťovniam.

Založenie e-shopu

Ak ste sa rozhodli začať podnikať v on-line svete a umožniť tak vašim zákazníkom nakúpiť vaše produkty/služby cez internet, tento informač­ný materiál vám pomôže v tom, aby ste neopomenuli tri základné právne náležitosti vo vzťahu k vášmu zákazníkovi – obchodné, reklamačné podmienky a pravidlá pri ochrane osobných údajov.

Prečo je jednoduchá spoločnosť na akcie vhodná pre STARTUP?

Tento informačný materiál sa zaoberá posledne uzákonenou právnou formou obchodnej spoločnosti – jednoduchou spoločnosťou na akcie a jej charakteristikou. Pomôže Vám zorientovať sa v jej hlavných znakoch, výhodách a nevýhodách, vysvetlí prečo je j.s.a. vhodná pre startup a poradí ako postupovať pri jej založení.  

Prístup k technickým normám

Predmetný dokument poskytuje základne informácie určené pre malé a stredné podniky v oblasti technickej normalizácie.  V znení informačného materiálu nájdete vymedzenie pojmov týkajúcich sa technických noriem, základný právny a inštitucionálny rámec, a ďalšie užitočné informácie pre vybrané subjekty.

Využívanie alternatívnych zdrojov financovania MSP

Vypracovali sme pre Vás materiál, ktorý informuje o možnostiach využívania alternatívnych zdrojov financovania pre malé a stredné podniky na Slovensku. Dokument vymedzuje alternatívne zdroje financovania, možnosti a podmienky ich poskytnutia, ako aj ďalšie užitočné informácie.