8. Stretnutie pracovnej skupiny

806

Aby boli dodržané opatrenia na ochranu zdravia členov Pracovnej skupiny pre implementáciu princípov SBAfE pred ochorením spôsobeným vírusom COVID 19, uskutočnilo sa aj ďalšie, v poradí už 8. zasadnutie a hlasovanie formou per rollam. Jej členom bola na pripomienkovanie zaslaná pracovná verzia Správy o stave malého a stredného podnikania v SR v roku 2020, ktorá okrem pravidelných informácií o stave podnikateľského prostredia na Slovensku mapuje aj dopady koronakrízy na sektor malého a stredného podnikania. Ďalším zaslaným materiálom bol rozpracovaný výstup venujúci sa téme rozvoja sociálneho podnikania na Slovensku, ktorý bude poskytovať aktuálne informácie o stave a vývoji rozvoja sociálnej ekonomiky a podpore sociálnych podnikov. Poslednými predloženými materiálmi boli pripravované dotazníky k plánovaným prieskumom Prístup MSP k financovaniu a Monitoring uplatňovania princípov SBAfE. Členovia PS sa mali možnosť vyjadriť ku všetkým materiálom a zaslať svoje pripomienky a návrhy v stanovenej lehote.