1. Stretnutie Pracovnej skupiny

1658

PRACOVNÁ SKUPINA PRE IMPLEMENTÁCIU PRINCÍPOV „SMALL BUSINESS ACT“

Pracovná skupina pre implementáciu princípov „Small Business Act“  je zriadená ako odborná platforma vytvárajúca podmienky na zabezpečenie prenosu informácií a návrhov spojených s uplatňovaním princípov SBAfE zo strany Európskej komisie a podnikateľskej obce na príslušné orgány verejnej správy prostredníctvom zberu návrhov, stanovísk a postojov k realizácii politiky podpory malých a stredných podnikov v SR. 

Pracovná skupina prerokováva stav a vývoj v oblasti podpory malých a stredných podnikov ako aj odporúčania na zlepšenie podnikateľského prostredia v súlade s  princípmi SBAfE. Činnosť pracovnej skupiny zabezpečuje Slovak Business Agency, Odbor výskumu podnikateľského prostredia a je jednou z náplní Národného projektu Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu „Think Small First“.

1. stretnutie Pracovnej skupiny pre implementáciu princípov SBAfE sa uskutočnilo 15.03.2018. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia z Ministerstva hospodárstva SR a Združenia mladých podnikateľov Slovenska, zástupkyňa Slovenského živnostenského zväzu a členovia Pracovnej skupiny z radov Slovak Business Agency. V úvode bola T. Smoroňovou, odborníčkou na úrovni senior analytik a L. Birasovou, hlavnou projektovou manažérkou predstavená činnosť Národného projektu Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu „Think Small First“, účel vzniku Pracovnej skupiny a predstavené princípy SBAfE. Následne boli bližšie opísané činnosti vyplývajúce z troch hlavných podaktivít Národného Projektu, pričom sa najväčší dôraz kládol na podaktivitu č. 3 – na poskytnutie informácií k obsahu a stavu rozpracovanosti analytických a informačných materiálov.

Všetkým zúčastneným bol poskytnutý priestor na prednesenie návrhov k obsahovej stránke ťažiskových tém prebratých na 1. stretnutí Pracovnej skupiny, ako aj  iniciatívnych podnetov k štruktúre a obsahu výstupov Národného Projektu.