Smart Cities a MSP na Slovensku

1495
Zdroj: canva.com
Zdroj: canva.com

Koncept Smart City ako prístup k mestskému fungovaniu ovplyvňuje široké spektrum spoločenských oblastí. Z hľadiska podnikateľov sú významné všetky, do podnikateľského prostredia však zasahujú najviac koncepčné dopady na životné prostredie, energetiku, či infraštruktúru.

Významné pre podnikajúce osoby je už aj samotné zapájanie podnikateľov do konceptu. Smart City nesmie byť jednostrannou záležitosťou verejných zdrojov. Prispievať doň musia aj tretí a privátny sektor. Len vtedy využíva maximum svojho potenciálu.

Pri napĺňaní cieľov konceptu dochádza k výrazným multiplikačným efektom. Investície vytvárajú trvalý a dlhodobo udržateľný rast nielen smerom k mestskému prostrediu, ale aj k firmám, ktoré sa do projektov Smart City zapájajú. Práve tie potom prinášajú pre spoločnosť najvýraznejší benefit – kombináciu zvyšovania know how, vzdelanosti, inovácií a ekonomického profitu verejných rozpočtov, či rozpočtu firmy. 

V súčasnosti na Slovensku, ale ani v medzinárodnom priestore, neexistuje záväzná definícia či právny rámec, ktorý by presne definoval pravidlá, akými by sa mali účastníci projektov Smart City riadiť, či zaručené postupy, ktoré by viedli k maximálnemu efektu týchto projektov.

Už z charakteru samotného konceptu vyplýva, že je silne orientovaný na jednotlivé regióny, a preto sleduje aj regionálne rozdiely. Len s ich rešpektovaním je možné prostredníctvom konceptu Smart City kreovať inovačný potenciál hospodárstva v kontexte urbanistického pokroku.

V slovenských podmienkach je z hľadiska miest nádejná hlavne možnosť aplikácie inteligentných riešení v energetike, doprave, digitalizácii komunikácie úradov s občanom, životnom prostredí a infraštruktúre. Mestá disponujú značným nevyužitým inovačným potenciálom v podobe malých a stredných podnikov.

Pri správnom nasmerovaní ich schopností, know how a pri finančnej i administratívnej a koordinačnej podpore projektov, Smart City sa z tohto hľadiska stane nielen nástroj pre zlepšovanie kvality života obyvateľstva mestských regiónov, ale aj nástroj pre stimuláciu a rozvoj podnikateľského prostredia.

Zdroj: canva.com

Dokument Koncept Smart City a jeho vplyv na MSP, ktorý spracovala Slovak Business Agency, sa zameriava na analýzu podmienok implementácie Smart City v praxi so špecifickým zameraním sa na sektor malých a stredných podnikov. Analýza taktiež monitoruje doteraz využívané prístupy slovenských miest a obcí vo vzťahu k vybraným projektom Smart City  s cieľom identifikovania slabých miest daných prístupov, ktoré môžu obmedzovať zapojenie malých a stredných podnikov do týchto projektov.

Okrem identifikácie bariér implementácie konceptov Smart City v podmienkach slovenského podnikateľského prostredia sa analýza zamerala aj na popis potenciálnych benefitov, resp. podnikateľských príležitostí, ktoré by mohol sektor malého a stredného podnikania z implementácie projektov inovatívnych riešení v miestach čerpať.

Medzi hlavné benefity nefinančného charakteru možno zaradiť zvýšenie povedomia o technológiách a inteligentných riešeniach, ktoré môžu malé a stredné podniky prinášať. S každou ďalšou úspešnou realizáciou projektov v rámci konceptu Smart City vznikajú nové podnikateľské príležitosti. Malé a stredné podniky získavajú zapájaním do inteligentných riešení miest skúsenosti a rovnako prebieha aj vzájomná integrácia s ďalšími aktérmi. Obzvlášť dôležité sa v tomto smere javia príklady zo zahraničia, ktoré môžu byť pre slovenské podnikateľské prostredie inšpiratívnymi.

Kvalitné a plné využitie potenciálu konceptu Smart City pre sektor malého a stredného podnikania nemožno dosiahnuť jedným rozhodnutím na národnej, regionálnej či lokálnej úrovni. Vyžaduje si komplexný prístup s využitím viacerých postupov a princípov s rešpektovaním  miestnych a regionálnych špecifík ich realizácie.

Koncepty Smart City dávajú priestor pre rozvoj sektora MSP hlavne vďaka vzniku nových partnerstiev v inovačnom priemysle, ale aj s tretím sektorom a verejným sektorom.

Zdroj: canva.com

Z vybraných príkladov zo zahraničia, ako aj z podnetov od slovenských aktérov projektov Smart City analýza identifikovala bariéry implementácie konceptov Smart City v prostredí MSP. V slovenských podmienkach sú tými hlavnými najmä nedostatky v oblasti technickej pripravenosti, chýbajúca spolupráca jednotlivých aktérov či nedostatočná systematickosť prípravy implementácie stratégií Smart City prostredníctvom malých a stredných podnikov. 

Slovensko však ponúka naopak aj pozitíva pre potenciálny rozvoj konceptu Smart City. Sú nimi hlavne základy už dlhšie decentralizovanej a samostatne fungujúcej samosprávy, inovatívny prístup niektorých miest, ktorý je príkladom pre ostatné mestá a obce, ale aj kvalitné školstvo a inovačné zázemie MSP.

V rámci komparácie implementácie konceptu Smart City na národnej, regionálnej aj lokálnej úrovni, analýza navrhuje niekoľko koncepčných riešení pre zlepšenie prístupu MSP k implementácii udržateľných konceptov Smart City. Ide  prioritne o posilnenie technickej infraštruktúry verejnej správy, digitálnej pripravenosti tejto infraštruktúry, ale aj o rozvoj spolupráce verejného, súkromného a tretieho sektora. Nutnosťou pre posilnenie implementácie konceptov Smart City na Slovensku je taktiež rozsiahlejšie zapájanie sektora malého a stredného podnikania do strategických projektov.

Skúsenosti z praxe poukazujú, že dostatočne rozvinutá infraštruktúra je nevyhnutným predpokladom pre efektívne zavádzanie inovatívnych riešení v mestách. Ukazuje sa, že medzi kľúčové faktory patrí aj spolupráca medzi jednotlivými aktérmi na regionálnej či miestnej úrovni, ktorá môže takisto zásadným spôsobom ovplyvniť podnikateľské príležitosti pre MSP. Najmä v kontexte toho, že nositeľmi inovácií sú vo väčšine prípadov práve malé a stredné podniky. 

S tým súvisí aj otázka financovania projektov a potreba rozvinutia finančnej infraštruktúry v zmysle podpory komerčných riešení, ktoré prinášajú MSP.  Náklady im vznikajú najmä z pohľadu nutnosti vysokej prvotnej investície z vlastných prostriedkov (prioritne na vývoj produktov). Táto skutočnosť môže potenciálne mnoho subjektov od účasti v projektoch Smart City odrádiť. Koncepty Smart City principiálne prinášajú inovácie, vylepšenia a nové prístupy v oblastiach každodenného života obyvateľstva v mestskom regióne. Zároveň však ide aj o mimoriadny prístup k inovačnému podnikaniu, ktorého hnacím motorom sú malé a stredné podniky. V prípade správnej implementácie konceptov a využitia dostupných príležitostí, ktoré v oblasti inteligentných miest prinášajú regionálne, medziregionálne, národné aj nadnárodné stratégie, môžu Smart City predstavovať výrazný investičný a rozvojový stimul aj pre slovenské podnikateľské prostredie.

Zdá sa, že problematickou môže byť správa smart riešení, v rámci ktorej je vnímaným úskalím vlastníctvo vo vzťahu k manažovaniu komerčného riešenia. V týchto prípadoch vzniká následne potreba vytvárania právneho zázemia. Úspešnej implementácie projektov Smart City by mala predchádzať aj jej jasná špecifikácia.