Verejné obstarávanie je prekážkou pre malých a stredných podnikateľov

1817

Malé a stredné podniky majú kľúčový význam z hľadiska tvorby pracovných miest, hospodárskeho rastu a implementácie inovácií, napriek tomu však majú ťažkosti so získavaním prístupu k verejnému obstarávaniu, tak v rámci SR a EÚ, ako aj na medzinárodných trhoch.

Iniciatívou Európskej únie na podporu malého a stredného podnikania je zákon o malých a stredných podnikoch („Small Business Act“), ktorý predstavuje komplexný rámec opatrení pre MSP s cieľom zabezpečiť ich udržateľný rast a konkurencieschopnosť na globálnom trhu. Zákon o malých a stredných podnikoch obsahuje 10 základných zásad, ktoré sú premietnuté do viacerých konkrétnych politických a legislatívnych opatrení na európskej úrovni, ako aj úrovni členských štátov. Jedna z týchto zásad sa týka uľahčenia účasti MSP na verejnom obstarávaní a lepšieho využitia prostriedkov štátnej pomoci pre MSP.

Európsky kódex najlepšej praxe na zjednodušenie prístupu malých a stredných podnikov k zákazkám verejného obstarávania, ktorý vypracovala Európska komisia, špecifikuje nasledujúce hlavné bariéry pre MSP v procese verejného obstarávania:

 • prekonávanie ťažkostí súvisiacich s veľkosťou zákaziek,
 • zabezpečenie prístupu k príslušným informáciám,
 • zlepšenie kvality a pochopenia poskytnutých informácií,
 • stanovenie úmernej úrovne požiadaviek na kvalifikáciu a financie,
 • zmiernenie administratívneho zaťaženia,
 • zdôrazňovanie skôr rentability ako ceny,
 • poskytovanie dostatočného času na prípravu na verejnú súťaž,
 • zabezpečenie včasných platieb.

Európska únia na tieto bariéry reagovala prijatím smernice č. 2014/24 o verejnom obstarávaní, ktorá bola postupne transponovaná do národnej legislatívy jednotlivých krajín EÚ.

Na Slovensku boli prijaté dve veľké novely zákona o verejnom obstarávaní, prvá v roku 2015 a druhá v roku 2018, ktorá nadobudla účinnosť 1.1.2019; prijatím týchto noviel bola smernica EÚ plne transponovaná do našej legislatívy. Medzi najdôležitejšie opatrenia, ktoré boli zavedené patria:

 • častejšie rozdeľovanie zákaziek na časti,
 • využívanie elektronických portálov verejného obstarávania a elektronickej komunikácie,
 • zavedenie rovnocenných podmienok pre subdodávateľov.

Na základe analýzy, ktorú spracovala SBA, boli definované nasledovné hlavné bariéry pre účasť MSP vo verejnom obstarávaní:

 • neprehľadnosť portálov ako aj absencia jedného portálu, ktorý by obsahoval informácie o všetkých typoch zákaziek,
 • neprehľadnosť a nejednoznačnosť podmienok účasti, čo následne znamená pre MSP administratívna záťaž a dodatočné finančné náklady,
 • neprimerané požiadavky na predkladané doklady a dokumentáciu, resp. výška zábezpeky,
 • komunikácia s verejným obstarávateľom, najmä vysvetlenie podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a
 • nedostatočné zdôvodnenie dôvodu neprijatia ponuky.

V nadväznosti na identifikované bariéry boli navrhnuté systémové opatrenia, opatrenia na strane verejných obstarávateľov a opatrenia na strane uchádzačov. Medzi tieto patria napríklad:

 • existencia centrálneho portálu na zverejňovanie zákaziek, vrátane zákaziek s nízkou hodnotou,
 • častejšie rozdeľovanie zákaziek na časti,
 • preferencia ekonomicky najvýhodnejšej ponuky a nie len najnižšej ceny,
 • minimalizácia doby na vyhodnotenie ponuky,
 • účasť MSP na školeniach a workshopoch (napr. aj formou e-learningu) o VO,
 • zriadenie on-line fóra na zdieľanie skúseností a
 • častejšie umožnenie predkladania inovatívnych riešení.

Po prijatí poslednej novely zákona o verejnom obstarávaní sa dá povedať, že na Slovensku boli implementované všetky požiadavky stanovené „Európskym kódexom najlepšej praxe na zjednodušenie prístupu MSP k zákazkám verejného obstarávania“. Pre to je možné povedať, že už len zaužívaním nových pravidiel pri príprave ponuky verejnými obstarávateľmi by sa mohlo postavenie MSP vo verejnom obstarávaní zlepšiť.