Využívajú slovenské MSP práva duševného vlastníctva dostatočne?

830

Malé a stredné podniky predstavujú z pohľadu hospodárskeho rastu a tvorby pracovných miest dôležitý prvok ekonomiky krajiny. Aj napriek ich kľúčovému významu, majú MSP ťažkosti s realizáciou inovačných aktivít a v oblasti ochrany duševného vlastníctva výrazne zaostávajú. Táto situácia nie je charakteristická len pre Slovensko, podobne sú na tom aj iné krajiny EÚ, a to vrátane krajín považovaných za inovačných lídrov.

Slovensko v inovačnej výkonnosti dosahuje priemerné výsledky a podľa Európskeho súhrnného inovačného indexu sa radí medzi miernych inovátorov, podobne ako Česká republika, Maďarsko a Poľsko. Slovensko dosahuje relatívne dobré až veľmi dobré skóre v oblastiach „ľudské zdroje“, „vplyv na zamestnanosť“ a „vplyv na obrat“, ale len priemerné výsledky v oblasti „inovátori“, „väzby“ a „atraktívny výskumný systém“. Naopak, slabé výsledky vykázalo Slovensko oproti susedným krajinám v oblasti „financie a podpora“ a „podnikové investície“, „ústretové inovačné prostredie“, ako aj v oblasti „duševné vlastníctvo“. Je preto možné predpokladať, že podnikatelia majú záujem realizovať inovácie a zároveň dosahujú určité pozitívne výsledky, avšak na druhú stranu je potrebné pre podniky vytvárať vhodné podnikateľské a inovačné prostredie, ako aj podporiť financovanie a investície do inovatívnych projektov. V neposlednom rade je taktiež potrebné zvýšiť povedomie o možnostiach ochrany inovácií a právach duševného vlastníctva.

Problematickým zostáva najmä financovanie inovácií, a to nielen z dôvodu nedostatku vlastných zdrojov, ale i z dôvodu náročného získavania externých zdrojov, napr. formou úveru alebo zo zdrojov EÚ. MSP tiež nedisponujú dostatočnými internými inovačnými kapacitami a zároveň nemajú dostatočný prístup k národnému výskumu a vývoju.

Práva duševného vlastníctva zohrávajú dôležitú úlohu pri podpore inovácií a ochrane investícií, a Európska komisia pracuje na harmonizácii a zdokonalení právnych predpisov týkajúcich sa práv duševného vlastníctva v EÚ. Slovenská legislatíva teda v oblastiach akými sú predmet ochrany, t.j. čo sa rozumie napr. pod pojmom patent, ochranná známka či dizajn, resp. za akých podmienok je možná registrácia, korešponduje s jednotlivými členskými krajinami EÚ. Preto je možné súčasnú situáciu na Slovensku v oblasti práv priemyselného vlastníctva označiť za primeranú v porovnaní s inými, v rámci členských štátov EÚ.

Zdroj: canva.com

Na základe analýzy vykonanej Slovak Business Agency, ktorej súčasťou bola komparatívna kvantitatívna analýza údajov o využívaní prvkov duševného vlastníctva na Slovensku a v krajinách patriacich medzi inovačných lídrov, boli identifikované bariéry a problémy, s ktorými sa MSP v oblasti duševného vlastníctva stretávajú.

Malé a stredné podniky nevyužívajú práva duševného vlastníctva jednak z dôvodu, že si myslia, že produkty a služby, ktoré poskytujú, takúto ochranu nevyžadujú, resp. produkty, ktoré spoločnosti poskytujú nie sú vhodné na ochranu. Spoločnosti zároveň nevidia pridanú hodnotu ochrany duševného majetku, najmä v porovnaní s nákladmi a časom spojených na zabezpečenie tejto ochrany, považujú túto oblasť za finančne, časovo a administratívne náročnú. MSP taktiež nedisponujú dostatočnými znalosťami o možnostiach ochrany a postupoch pri získavaní ochrany a nerozumejú postupom pri podávaní prihlášok a registrácií. V neposlednom rade MSP nemajú dôveru v účinnosť právneho systému pri vymáhaní a ochrane práv duševného vlastníctva.

MSP sa na Slovensku dlhodobo stretávajú s rôznymi bariérami týkajúcich sa ich činnosti, a preto je potrebné neustále budovanie vhodného ekonomického priestoru, aj pre realizáciu inovačných aktivít. Z pohľadu podpory inovačných aktivít je vhodné zabezpečiť pre MSP prístup k verejným vedecko-výskumným inštitúciám a uľahčiť spoluprácu medzi akademickými inštitúciami a podnikateľskými subjektmi, ale aj podporovať činnosť podnikateľských centier a inkubátorov.

Využívanie práv duševného vlastníctva malými a strednými podnikmi je potrebné podporiť jednak šírením osvety a popularizácie tejto oblasti a jej dôležitosti. Zároveň zabezpečenie poskytovania služieb a konzultácií, ako aj vzdelávania v oblasti duševného vlastníctva v kombinácii s motivačnými a finančnými podpornými nástrojmi je nevyhnutné pre zlepšenie postavenia MSP.