3. Stretnutie Pracovnej skupiny

1600

Zdroj: Unsplash

V priestoroch SBA sa 29.05.2019 uskutočnilo 3. stretnutie Pracovnej skupiny pre implementáciu princípov SBAfE. Prítomným členom prizvaní analytici odboru výskumu podnikateľského prostredia predstavili závery z prieskumov realizovaných v roku 2018, ako aj hlavné závery a zistenia z výstupov realizovaných za posledné obdobie. Hlavným bodom v prínosnej diskusii bol rozpracovaný dokument k Analýze efektívnosti podporných programov pre MSP za rok 2018.