Získanie živnosti pre Ukrajincov a začatie ich podnikania na Slovensku

3830

Vojnový konflikt na Ukrajine vyhnal z domovov veľa ľudí, pričom niektorí uvažujú aj o tom, že by u nás začali podnikať. Na otázky k téme, čo potrebujú vedieť ak chcú u nás podnikať ako živnostníci, a čo na tom mení štatút dočasného útočiska odpovedali pracovníci Centra lepšej regulácie Slovak Business Agency.

Vláda 28. februára schválila štatút dočasného útočiska pre vojnových utečencov z Ukrajiny. Umožňuje im získať status „odídenec“, ktorý im uľahčuje prístup na trh práce. Podnikať však počas jeho platnosti nemôžu.

Cudzinec, ktorému bola na Slovensku poskytnutá medzinárodná doplnková ochrana alebo azyl a získal prechodný alebo trvalý pobyt, môže podnikať, nie však počas konania o jeho udelenie.

Ukrajinec môže na Slovensku podnikať za rovnakých podmienok ako Slovák, a to na voľnú, remeselnú alebo viazanú živnosť. Základnými podmienkami sú vek 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť a výpis z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako 3 mesiace a musí byť úradne preložený do slovenského jazyka a oprávnenie užívať nehnuteľnosť na podnikanie.

Ak chce Ukrajinec u nás podnikať, musí mať vybavený prechodný alebo trvalý pobyt na Slovensku. Cudzinec môže podnikať ako slovenská fyzická osoba vtedy, ak má u nás trvalý pobyt, alebo podniká ako zahraničná fyzická osoba, ak má prechodný pobyt. Prechodný pobyt sa Ukrajincovi vydá na predpokladaný čas podnikania, najviac však na 3 roky. Po tomto čase môže požiadať o jeho obnovenie, ak stále podniká.

Komplikáciou na začiatku podnikania sa môže javiť aj preukázanie dostatočného množstva peňazí nielen na život, ale aj na podnikanie. Na každý mesiac svojho pobytu musí mať sumu najmenej vo výške životného minima. Od 1. júla to je 218,06 eura.

Podrobné odpovede na otázky nájdete TU.