Duálne vzdelávanie

1627
Zdroj: Unsplash

Jednou z podaktivít Národného projektu Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu „Think Small First“ je aj prezentácia výsledkov projektu cieľovým skupinám. Prostredníctvom odborných regionálnych koordinátorov sa vykonáva priame zisťovanie názorov, stanovísk a skúseností zástupcov malých a stredných podnikov a kompetentných inštitúcií, a  následne sa využívajú pri vypracovávaní analýz odzrkadľujúcich aktuálne témy dotýkajúce sa MSP. Súčasne sa prezentujú analytické výstupy, prieskumy a informačné materiály spracovávané tímom Národného projektu. 

Hlavnou témou analýz je zmapovanie aktuálneho stavu systému duálneho vzdelávania (SDV) v jednotlivých 7 krajoch SR. Priamo sa zameriavajú na:

 • zistenie stavu zapojenia malých a stredných podnikov do SDV
 • prieskum názorov MSP a zástupcov stredných škôl zapojených do SDV
 • identifikovanie slabých a silných stránok SDV v období 2015-2018
 • zanalyzovanie vplyvov SDV na podnikateľské prostredie
 • návrhy opatrení na zvýšenie účasti MSP v SDV
 • predpoklad vývoja SDV a jeho vízia

Regionálne podujatia jún 2018

V mesiaci máj 2018 bol v jednotlivých 7 krajoch SR uskutočnený prieskum medzi MSP a strednými školami zapojenými do SDV k vybraným okruhom témy a následne boli zorganizované „Diskusie pri okrúhlych stoloch“ v troch mestách: Prešov, Nitra a Trenčín. Na stretnutiach sa zúčastnili zástupcovia:

 • MSP a stredných škôl priamo zapojených do SDV v období 2015-2018
 • ŠIOV – Štátneho inštitútu odborného vzdelávania
 • Odborov školstva jednotlivých VÚC – Vyšších územných celkov
 • SOPK – Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
 • CPPPaP – Centier pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie

Regionálne podujatie Prešov  

V súvislosti s vypracovávaním Analýzy systému duálneho vzdelávania v SR sa Prešove 19.06.2018 uskutočnilo regionálne podujatie – diskusia pri okrúhlom stole. Zástupcovia zo strany zapojených firiem, škôl a inštitúcií živo a so záujmom diskutovali o aktuálnom stave a budúcnosti systému duálneho vzdelávania. Odborný regionálny koordinátor Národného projektu Monitoring podnikateľského prostredia za Prešovský a Košický kraj Renáta Madzinová predstavila činnosť Národného projektu a výsledky prieskumu SDV vykonávaného v máji 2018 medzi školami a firmami v Prešovskom a Košickom . Následne priblížila dobré príklady zo zahraničia, z krajín kde majú v tejto oblasti dlhoročné skúsenosti, a ktoré môžu byť vzorom pri rozvíjaní SDV v SR. Všetci účastníci sa aktívne zapojili do priebehu podujatia a vzhľadom k bohatému zastúpeniu prítomných z rôznych oblastí bola rôznorodosť názorov a uhlov pohľadu na danú tematiku prínosom pre všetky strany.

Regionálne podujatie Trenčín

V Trenčíne sa regionálne podujatie – diskusia pri okrúhlom stole organizovanom v rámci Analýzy systému duálneho vzdelávania v regiónoch SR uskutočnila 22.06.2018. Po úvodnej časti, kde boli odborným  regionálnym koordinátorom pre Trenčiansky a Žilinský kraj M. Řádkom odprezentované hlavné činnosti SBA a NP Monitoring podnikateľského prostredia sa k téme systému duálneho vzdelávania prezentáciami, názormi a skúsenosťami vyjadrili zástupcovia vyššieho územného celku TSK, ŠIOV, SOPK, CPPPaP, zapojených škôl a firiem. Spoločne identifikovali najpálčivejšie problémy SDV, jeho výhody a nevýhody, prekážky vo väčšom zapojení žiakov do systému a hľadali spoločné riešenia.

Regionálne podujatie Nitra 

V Nitre sa 20.06.2018 z iniciatívy Národného projektu  Monitoring podnikateľského prostredia uskutočnilo v rámci Analýzy systému duálneho vzdelávania v regiónoch SR regionálne podujatie – diskusia pri okrúhlom stole. Odborný regionálny D. Štefánik za kraje NR, TT a BB informoval o činnosti NP Monitoring podnikateľského prostredia a aktivitách SBA. Boli predstavené výsledky prieskumu realizovaného v  7 krajoch SR medzi školami a malými a strednými podnikmi  zapojenými do systému duálneho vzdelávania. Obšírnejšie bola zo strany ŠIOV odkomunikovaná novela zákona č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní účinná od 01.09.2018 a boli aktívne diskutované zmeny, ktoré prináša. Informácie zozbierané z prieskumu uskutočneného v máji 2018 ako aj odprezentované názory a postrehy na stretnutí budú jedným z podkladov pri vypracovávanej analýzy.