Podnikateľský potenciál mladých v regiónoch SR

1372

Hlavným cieľom je analyzovať súčasný stav podnikania mladých, ich postoj a ambície vo väzbe na  podnikateľskú aktivitu v regiónoch SR.  Súčasťou analýzy je:

 • teoretická časť, kde je základné vymedzenie podnikavosti, teoretické súvislosti vzdelávania, stav a vývoj vybraných   ukazovateľov v SR a ďalších krajinách V4
 • štatisticko-analytická časť, analýza stavu a vývoja vybraných ukazovateľov v regiónoch SR + komparácia
 • kvantitatívny prieskum a výsledky z regionálneho pohľadu
 • hlavné zistenia z diskusných stolov, syntéza + interpretácia
 • závery a odporúčania

V mesiaci október 2018 bol v 7 krajoch SR uskutočnený kvantitatívny prieskum na stredných a vysokých školách a následne v novembri boli zorganizované „Diskusie pri okrúhlych stoloch“ v troch mestách: Prešov, Nitra a Trenčín. Na stretnutiach sa zúčastnili zástupcovia:

 • stredných a vysokých škôl
 • mladých podnikateľov
 • Združenia mladých podnikateľov Slovenska
 • zástupcovia Mikropôžičkového programu SBA 
 • zástupcovia ÚPSVaR
 • SOPK – Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
 • CPPPaP – Centier pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie

Regionálne podujatie Trenčín

Dňa 15.11.2018 v Trenčíne sa na pozvanie regionálneho odborného koordinátora M. Řádka, uskutočnilo regionálne stretnutie na tému „Podnikateľský potenciál mladých v regiónoch SR“. Pozvanie na stretnutie prijali zástupcovia Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Slovenského živnostenského zväzu, Združenia mladých podnikateľov Slovenska, mladí podnikatelia, zástupcovia z Obchodnej akadémie v Trenčíne a tiež regionálni koordinátori NP NPC v regiónoch. M. Řádek priblížil výsledky kvantitatívneho prieskumu uskutočneného na stredných a vysokých školách v rámci Trenčianskeho a Žilinského samosprávneho kraja, pričom všetci zúčastnení následne predostreli svoje postrehy, skúsenosti, ako aj návrhy na zlepšenie v rámci predmetnej témy. Prostredníctvom vyjadrení všetkých zúčastnených vyplynuli závery, ktoré sú prínosné pre účely pripravovanej analýzy „Podnikateľský potenciál mladých v regiónoch SR“.

Regionálne podujatie Prešov

V súvislosti s pripravovanou analýzou na tému „Podnikateľský potenciál mladých v regiónoch SR“ sa v Prešove, dňa 13.11.2018 uskutočnila diskusia pri okrúhlom stole. Hlavným organizátorom stretnutia bola R. Madzinová, regionálny odborný koordinátor NP Monitoring, za Prešovský a Košický samosprávny kraj. Na stretnutí odzneli informácie o aktuálne spracovávanej regionálnej analýze, pričom bližšie boli zamerané na výsledky kvantitatívneho prieskumu uskutočneného na stredných a vysokých školách. Na stretnutí sa zúčastnili mladí začínajúci a etablovaní podnikatelia, zástupcovia vzdelávacích inštitúcií, ako aj inštitúcií na podporu podnikania. Daná problematika bola podnecujúca pre všetkých zúčastnených, pričom boli zodpovedané rôzne nedoriešené otázky a diskusiou tak došlo k ich zodpovedaniu a návrhom riešení. 

Regionálne podujatie Nitra

Dňa 15.11.2018 sa v Nitre uskutočnilo regionálne stretnutie pri okrúhlom stole s cieľom priblížiť výsledky kvantitatívneho prieskumu na stredných a vysokých školách a zároveň získať a vymeniť si informácie a názory v témach týkajúcich sa pripravovanej analýzy  „Podnikateľský potenciál mladých v regiónoch SR“. Regionálny odborný koordinátor za Trnavský, Nitriansky a Banskobystrický samosprávny kraj D. Štefánik prezentoval výsledky uskutočneného prieskumu a následne v ďalších prezentáciách zúčastnených strán a diskusii odzneli podnetné názory a skúsenosti, ktoré sú prínosom pri vypracovaní danej analýzy.