Podnikanie žien v regiónoch SR

1535

V rámci národného projektu „Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu Think Small First“ sa v Banskej Bystrici dňa 21.03.2019 uskutočnilo regionálne podujatie k analýze na tému „Podnikanie žien v regiónoch SR“. Účastníkmi moderovanej diskusie boli skúsené ako i začínajúce podnikateľky a zástupkyne viacerých inštitúcií, združení a platforiem, ktorých sa uvedená problematika týka a sú aktívne v podpore podnikania. Pozvanie prijali zástupkyne Slovenského živnostenského zväzu, Top centra podnikateliek, ÚPSVaRu, SOŠ Podnikania v Banskej Bystrici, Občianskeho združenia Podnikanie – ženy Žilina.

Na stretnutí boli diskutované témy, ktoré sú obsahom analýzy a taktiež boli odprezentované predbežné výsledky prieskumu, ktorý sme uskutočnili v prvom kvartáli 2019 s cieľom identifikovať spoločné a rozdielne znaky podnikania žien v regiónoch SR.

Analýza sa zaoberá teoretickými súvislosťami v oblasti podnikania žien, otázkami nezamestnanosti a priemernej mzdy žien, či komparáciou štatistických ukazovateľov na úrovni regiónov a ďalších krajín EÚ.

Ciele analýzy sú zamerané na:

  • prezentáciu súčasného postavenia žien podnikateliek na úrovni jednotlivých regiónov Slovenska
  • identifikáciu motivácie žien pri začatí, rozvoji a expanzii svojho biznisu
  • identifikáciu faktorov, ktoré pozitívne vplývajú na zosúladenie pracovných (podnikateľských) a súkromných povinností (rodina, vzdelávanie, voľný čas)
  • identifikáciu hlavných bariér podnikania
  • identifikáciu nástrojov na podporu podnikania žien
  • diskrimináciu žien v podnikaní
  • význam vzdelávania, inšpirácie, kooperácie a networkingu vo vzťahu k podnikaniu