Dopad a účinky verejnej podpory na MSP

1131

V podmienkach Slovenska je implementovaných množstvo podporných opatrení, ktorých priamym či nepriamym cieľom je aj podpora malých a stredných podnikov. Našim zámerom bolo zhodnotiť a kvantifikovať dopad a účinky verejnej podpory na MSP, zmapovať postoje MSP k využívaniu podporných opatrení, preskúmať bariéry, či porovnať stav a mieru využitia podporných programov v SR s ostatnými členskými krajinami EÚ.