Správa o stave MSP na Slovensku v roku 2022

1239
Zdroj: unsplash.com
Zdroj: unsplash.com

Rok 2022 bol charakterizovaný najmä tromi geopolitickými udalosťami, ktoré mali významný vplyv aj na slovenské MSP. V prvom rade išlo o doznievanie pandémie COVID – 19, ktorá mala vplyv na ekonomické prostredie najmä v prvom kvartáli roka 2022. Vpád ruských vojsk na Ukrajinu vo februári 2022 a ohrozenie súvisiace s dodávkami energií, ktoré mali výrazný vplyv na ich ceny charakterizovali zostávajúcu časť roka.

Malé a stredné podniky sa považujú za významnú hnaciu silu hospodárstva najmä z dôvodu ich príspevku na tvorbe pracovných miest a pridanej hodnoty, čím prispievajú k ekonomickému rastu. V roku 2022 dosiahol podiel MSP na zamestnanosti v podnikovej ekonomike 74,7 % a 59,3 % na celkovej zamestnanosti v hospodárstve SR.

Význam malých a stredných podnikov možno sledovať aj v štruktúre ekonomicky aktívnych podnikateľských subjektov. Podobne ako v predchádzajúcom roku, aj v roku 2022 dosiahli MSP 99,9 % podiel na celkovom počte ekonomicky aktívnych podnikateľských subjektov. Medziročne sa ich počet zvýšil o 5,7 % na 670 161.

Podpora malým a stredným podnikom sa v uplynulom roku uskutočňovala predovšetkým priamou formou (viac ako 85 % na celkovej podpore MSP). Celkové reálne čerpanie bežnej podpory bolo v medziročnom porovnaní vyššie. Hlavným dôvodom bola skutočnosť, že vyčlenené finančné prostriedky na plánované aktivity v bežnom roku sa už v takej veľkej miere nepresúvali a neakumulovali do nástrojov a opatrení so zámerom zmiernenia negatívnych dopadov pandémie COVID-19. Najvýznamnejší podiel na podpore MSP z hľadiska jednotlivých kategórií bežnej podpory zastávali úvery alebo pôžičky a kategória dotácie, NFP, granty.

V roku 2022 boli prijaté (a účinné) viaceré dôležité právne predpisy. Kým v roku 2021 bola situácia ešte značne ovplyvnená dopadmi pandémie COVID – 19, na vyšší počet legislatívnych zmien v roku 2022 mala vplyv najmä energetická a ukrajinská kríza.

Správe o stave MSP aj tentoraz prezentujeme výsledky snahy o zlepšenie podmienok podnikania na Slovensku, ku ktorej už šiestym kalendárnym rokom prispieva Centrum lepšej regulácie. Aj v roku 2022 pretrvával trend nedostatočnej kvantifikácie nákladov/úspor regulácie zo strany predkladateľov, pričom len v 37 % boli vyčíslené náklady na reguláciu z celkového počtu 147 predložených materiálov s vplyvom na podnikateľské prostredie.

Centrum lepšej regulácie vidí priestor na zníženie regulačnej záťaže v nasledovných oblastiach: lepšia regulácia pre MSP najmä v oblastiach ako pracovné právo a zamestnávanie, dane a účtovníctvo, obchodné právo, nadmerná byrokracia, neúmerná finančná záťaž a právna neistota.

Výhľady v oblasti výkonnosti slovenského hospodárstva na rok 2023 poukazujú na to, že hlavným zdrojom rastu by mal byť najmä dopyt zo zahraničia a čerpanie eurofondov. K rastu ekonomiky by spomedzi komponentov domáceho dopytu mali ako jediné prispievať investície. Potenciál predstavuje najmä objem nevyčerpaných eurofondov.

Aj v súlade s vyššie uvedenými  skutočnosťami je potrebné pokračovať v zmysle potrieb malých a stredných podnikov v zefektívňovaní podpory MSP. Pri napĺňaní cieľov v rozvoji podnikania vzniká potreba kontinuálne pokračovať v systematickej spolupráci a v zohľadňovaní návrhov a odporúčaní jednotlivých subjektov vo vzťahu k zlepšovaniu podmienok podnikania pre MSP.