Malé a stredné podnikanie v Prešovskom samosprávnom kraji v roku 2020

1152

Prešovský samosprávny kraj patrí medzi najväčšie regióny Slovenska, či už rozlohou alebo počtom obyvateľov. Región je charakteristický priaznivým demografickým vývojom obyvateľstva, dobrým dopravným spojením s celým Slovenskom, rozvojom tradičných priemyselných odvetví a remesiel a v neposlednom rade priaznivými podmienkami pre rozvoj cestovného ruchu a doplnkových služieb. Zároveň ide o kraj s vysokou mierou nezamestnanosti a najnižšími priemernými mzdami.

Vedeli ste, že:

  • na území PSK je registrovaný tretí najvyšší počet malých a stredných podnikov v SR (v roku 2020 to bolo 77 657 MSP)
  • počet MSP v kraji sa počas uplynulých 15 rokov zvýšil o tretinu (33,2 %), na celom Slovensku o 30,6 %
  • PSK dosahuje mierne podpriemernú úroveň podnikateľskej aktivity MSP – na 100 ekonomicky aktívnych obyvateľov v kraji pripadá 20 aktívnych MSP
  • jeden z piatich MSP má svoje sídlo v okrese Prešov, pričom spolu s okresmi Poprad, Bardejov a Stará Ľubovňa koncentrujú viac ako polovicu (54,5 %) všetkých MSP v kraji
  • v kraji je registrovaný druhý najvyšší počet aktívnych živnostníkov na Slovensku – 50 550, ktorí tvoria dve tretiny všetkých MSP
  • medzi MSP má silnú pozíciu odvetvie stavebníctva s podielom 28,0 %, naopak, v porovnaní s ostatnými krajmi je v PSK najmenej zastúpený sektor služieb s 35,0 %
  • PSK patrí medzi kraje s najvyšším zastúpením mladých podnikateľov vo veku do 29 rokov (21,0 %)
  • viac ako dve tretiny (67,8 %) MSP vykázalo kladný hospodársky výsledok, čím sa PSK radí medzi regióny s najlepšími výsledkami
  • PSK sa vyznačuje najnižším počtom vyvážajúcich MSP – vývoz realizovalo len 3,5 % aktívnych MSP v kraji
  • PSK dosahuje najnižší podiel MSP v high-tech odvetviach (4,1 %), čo poukazuje na nedostatočnú úroveň rozvoja znalostnej ekonomiky a potrebu jej podpory

Viac informácií k téme nájdete v publikácii: Malé a stredné podnikanie 2020 – Prešovský samosprávny kraj