Správa o stave MSP na Slovensku v roku 2020

1403

Pandémia COVID-19 bola bezvýhradne ústredným faktorom ekonomického prostredia v roku 2020. Negatívne dopady koronakrízy sa na Slovensku premietli aj do výkonnosti sektora MSP. Pandémia sa dotkla všetkých sledovaných ekonomických ukazovateľov MSP. Tvorba pridanej hodnoty MSP-právnických osôb sa v medziročnom porovnaní znížila o 3,8 %.

Znížila sa aj hrubá produkcia MSP – právnických osôb (medziročne o 4,8 %). Tvorba hrubého fixného kapitálu MSP poklesla o 13,6 % a zisk pred zdanením MSP – právnických osôb sa medziročne znížil o 11,8 %.

Paradoxne došlo k zníženiu počtu zaniknutých subjektov. Za nižším počtom zaniknutých podnikateľských subjektov stoja aj prijaté podporné korona opatrenia, ktorých čerpanie bolo podmienené udržaním podnikateľskej činnosti. Na druhej strane viac ako štyri pätiny z celkového počtu zaniknutých subjektov boli živnostníci.

V roku 2020 dosiahol podiel MSP – právnických osôb na vytvorenej pridanej hodnote v nefinančnom podnikovom sektore 53,6 % (t.j. o 1,3 p. b. menej ako v roku 2019). Najvýznamnejším sektorom z pohľadu tvorby pridanej hodnoty MSP zostáva priemysel.

Výška reálneho čerpania bežnej pomoci MSP, mimo schém tzv. COVID podpory, bola v medziročnom porovnaní nižšia. Hlavným dôvodom je, že viaceré vyčlenené financie na plánované aktivity v bežnom roku boli sčasti presunuté a v mnohých prípadoch aj navýšené do opatrení COVID podpory. Finančné nástroje zohrali významnú úlohu pri riešení výpadku likvidity podnikov v dôsledku poklesu tržieb. Najväčšie zastúpenie na COVID podpore mali dotácie, nenávratné finančné príspevky, granty, bankové záruky, ale i úvery a pôžičky.

Podstatná časť Správy sa v rámci prezentácie komplexného pohľadu na stav a vývoj podnikateľského prostredia venuje aj prijatiu a zmene viacerých významných legislatívnych predpisov vo vzťahu k MSP. V roku 2020 boli prijaté (a účinné) viaceré dôležité právne predpisy, ktoré reagovali na riešenie mimoriadnej situácie, ktorá na území Slovenskej republiky vznikla v hospodárskej, sociálnej či ekonomickej oblasti.

V správe o stave malého a stredného podnikania sú prezentované aj výsledky Centra lepšej regulácie a ich snahy o zlepšenie legislatívnych podmienok podnikania MSP na Slovensku. Aj v roku 2020 pretrvával trend nedostatočnej kvantifikácie nákladov/úspor regulácie s dopadom na MSP, pričom len v 23 materiáloch boli z celkového počtu 101 predložených materiálov vyčíslené náklady spojené s reguláciou.

Priestor na zníženie regulačnej záťaže vidí CLR v nasledovných konkrétnych oblastiach: pracovné právo a zamestnávanie; dane a účtovníctvo; obchodné právo; nadmerná byrokracia; neúmerná finančná záťaž a právna neistota. Priestor na prezentáciu návrhov na zlepšenie podnikateľského prostredia dostali aj iné organizácie, ktoré navrhujú odstrániť množstvo jednotlivých dielčích nedostatkov ukrývajúcich sa v právnych predpisoch.

Výhľady v oblasti výkonnosti slovenského hospodárstva na rok 2021 poukazujú na to, že hospodárstvo Slovenska bude ovplyvňované aj dopadmi tretej vlny pandémie. Impulzom pre ekonomiku by mal byť očakávaný rast ekonomiky u našich hlavných obchodných partnerov. Hospodársky rast SR bude podporovaný rastom domáceho dopytu, najmä vďaka odloženej spotrebe domácností. Na druhej strane oživenie môže byť tlmené problémami s nedostatkom a cenami vstupov, ktoré môžu brzdiť priemysel a exportnú výkonnosť. Očakáva sa, že aj investície budú utlmené v najbližšom období. V strednodobom horizonte bude kľúčové aj využitie prostriedkov z Plánu obnovy.

Aj v súlade s vyššie uvedenými skutočnosťami je potrebné pokračovať v zefektívňovaní podpory malých a stredných podnikov. Zároveň je potrebné pokračovať v systematickej spolupráci a v zohľadňovaní návrhov a odporúčaní jednotlivých subjektov vo vzťahu k zlepšovaniu podmienok podnikania.