Prekážky v oblasti digitalizácie a MSP

1407

Digitálna transformácia predstavuje najmä pre malé firmy výzvu, a to nielen v súvislosti s jednotným digitálnym trhom, ale najmä v súvislosti s konkurencieschopnosťou a využívaním nástrojov, ktoré by boli akceptované zamestnancami, domácimi aj zahraničnými obchodnými partnermi ako aj kontrolnými orgánmi, či súdmi v prípade sporov.

MSP sa v súčasnej dobe čoraz častejšie stretávajú s rôznymi digitálnymi prostriedkami, ktoré môžu alebo musia využívať pri svojej každodennej podnikateľskej činnosti.

Používanie elektronických schránok na komunikáciu s verejným sektorom, plnenie zákonných povinností prostredníctvom ústredného portálu a špecializovaných informačných systémov verejnej správy, elektronické podpisovanie a zaručená konverzia dokumentov alebo vedenie vnútropodnikovej agendy MSP v digitálnej forme, to všetko sa postupne stáva bežnou súčasťou podnikateľského prostredia na Slovensku. Je preto nevyhnutné, aby boli jednotlivé zložky digitalizácie priebežne analyzované za účelom identifikácie bariér, ktoré môžu komplikovať život nie len podnikateľom, ale aj orgánom verejnej správy.

Zadefinovanie niektorých pojmov či postupov v legislatíve, lepšie nastavenie fungovanie elektronických služieb v rámci informačných systémov verejnej správy a ich otvorenie odbornej verejnosti za účelom vývoja nových technických riešení, to a ďalšie navrhované riešenia môžu MSP ušetriť množstvo času a prostriedkov, ktoré by inak museli vynakladať na úkor vlastnej činnosti.

Za najzásadnejšie problémy v oblasti e-Governmentu MSP označujú najmä neprepojenosť a odlišné technické predpoklady fungovania jednotlivých systémov (napr. zatiaľ čo ochrannú známku možno elektronicky zaregistrovať aj s použitím internetového prehliadača Google Chrome, elektronické ohlásenie živnosti je možné výhradne s použitím internetového prehliadača Internet Explorer), rôzne nastavenie prístupov do informačných systémov (napr. niekde podnikateľovi stačí elektronická schránka, inde potrebuje tiež prihlasovacie meno či GRID kartu), časté údržby a nedostupnosť, nedodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, nemožnosť platby správnych a súdnych poplatkov online, problémy so zabezpečením v oblasti kybernetickej bezpečnosti a pod.

V oblasti interného a externého prostredia MSP sa za najzásadnejšie bariéry označujú najmä nejednotný prístup k uznávaniu elektronických podpisov a elektronických dokumentov, vysoké nároky na elektronickú archiváciu dokumentov, nedostatočnú právnu úpravu v oblasti digitalizácie pracovnoprávnych aspektov (pracovné dokumenty prakticky nemožno podpisovať inak než v listinnej podobe a nemožno ich doručovať inak než osobne či poštou).

Je teda možné uzavrieť, že zlepšenie stavu digitalizácie na Slovensku môže viesť k zefektívneniu činnosti MSP ako i štátnych orgánov, k výraznejšej úspore času a nákladov a vo výsledku tiež k zlepšeniu národného hospodárstva ako celku.