Analýza MSP priamo ohrozených pandémiou

2457

V rámci opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu boli na Slovensku uzatvorené vybrané prevádzky v oblasti maloobchodu a služieb. Karanténne opatrenia vo významnej miere postihujú malých a stredných podnikateľov (MSP), ktorí vplyvom ekonomického útlmu majú problémy s cash-flow a udržaním zamestnanosti.

  • Priamo ohrození podnikatelia tvoria ročne 6,8 mld. € tržieb 
  • Živnostníci tvoria takmer dve tretiny (59,7 %) z celkového počtu ohrozených MSP
  • Tvorba pridanej hodnoty ohrozených podnikateľov predstavovala úroveň 1,3 mld. Eur

Podľa klasifikácie SK NACE na Slovensku podniká v odvetviach, ktoré sú najviac ohrozené karanténnymi opatreniami celkovo 53 243 malých a stredných podnikateľov. Uvedené subjekty, ktoré boli nútené uzatvoriť svoje prevádzky tvoria 8,9 % podiel z celkového počtu aktívnych malých a stredných podnikateľov.

Dominantné zastúpenie na celkovom počte najviac ohrozených MSP majú mikropodniky zamestnávajúce menej ako 10 zamestnancov. Dosahujú 96,2 % podiel. Zastúpenie malých podnikov (10-49 zamestnancov) predstavuje 3,4 % a stredných podnikov (50-249 zamestnancov) 0,4 %.

V štruktúre ohrozených MSP podľa jednotlivých právnych foriem prevládajú živnostníci. Živnostníci tvoria takmer dve tretiny (59,7 %) z celkového počtu ohrozených MSP. Viac ako jednu tretinu (37,4 %) predstavuje podiel podnikov (právnických osôb) a 2,9 % osôb podnikajúcich formou slobodných povolaní.

Karanténne opatrenia si vyžiadali uzatvorenie prevádzok, ktoré malí a strední podnikatelia prevádzkovali v oblasti maloobchodu, ubytovania a stravovania, dopravy a  obchodných a ostatných služieb.

V rámci maloobchodu museli obmedziť svoje podnikanie hlavne obchodníci s nábytkom (720 MSP), s počítačmi (691), či s použitým tovarom (598). V odvetví ubytovania a stravovania sú najviac ohrozenými podnikatelia poskytujúci jedálenský typ stravovania (6 962 MSP), ostatné účelové stravovacie zariadenia (4 371) a pohostinstvá (3 885). Existenčné problémy v sektore dopravy majú predovšetkým podnikatelia poskytujúci ostatnú osobnú pozemnú dopravu (3 485 MSP) a taxislužby (2 193). Vysporiadať sa s komplikovanou situáciou musia aj podnikatelia v obchodných službách, ako cestovné agentúry (623 MSP) a cestovné kancelárie (507). Najviac malých a stredných podnikateľov, ktorí vplyvom karanténnych opatrení museli obmedziť svoje podnikania pôsobia v oblasti ostatných služieb (37,0 %). Hlavnou činnosťou uvedených podnikateľov je napríklad vykonávanie kaderníckych a kozmetických služieb (11 195 MSP), služieb telesnej pohody (3 267), či zábavných a voľnočasových aktivít (1 489).

Najviac ohrozených malých a stredných podnikateľov vykonáva svoju činnosť na území Bratislavského kraja (22,9 %). Zastúpenie ostatných krajov je v intervale od 9,5 % (Trenčiansky kraj) do 12,0 % (Prešovský kraj).

Malí a strední podnikatelia, ktorí museli obmedziť svoje podnikanie dosiahli za predaj svojich tovarov a poskytnuté služby v roku 2018 tržby v hodnote 6,8  mld. Eur. Tvorba pridanej hodnoty uvedených subjektov predstavovala úroveň 1,3 mld. Eur.