Ako hodnotia možnosti využívania podporných opatrení malí a strední podnikatelia na Slovensku?

1353

Podporné opatrenia pre podnikateľov predstavujú významný ekonomický nástroj, ktorý prispieva k stabilizácii a ďalšiemu rozvoju podnikateľského sektora. V podmienkach Slovenska je implementovaných množstvo podporných opatrení, ktorých priamym či nepriamym cieľom je aj podpora malého a stredného podnikania (MSP). Za účelom zistenia postojov MSP vo vzťahu k využívaniu podporných programov pre podnikateľov na Slovensku zrealizovala Slovak Business Agency prieskum, ktorý sa uskutočnil v mesiacoch január až február 2020, teda ešte v období pred prijatím opatrení proti šíreniu ochorenia Covid-19.

Dostupnosť informácií o podporných opatreniach predstavuje kľúčový faktor, ktorý ovplyvňuje aj mieru využívania podporných programov zo strany malých a stredných podnikateľov. Podľa výsledkov prieskumu dostatok informácií o možnostiach využívania podporných programov určených pre malých a stredných podnikateľov deklarovala viac ako jedna tretina podnikateľov (36 %). Naopak, nedostatok informácií o možnostiach využívania podporných programov určených pre malých a stredných podnikateľov pociťuje viac ako polovica podnikateľov (58 %), pričom v rámci mikropodnikov zamestnávajúcich menej ako 9 zamestnancov nedisponujú potrebnými informáciami takmer dve tretiny subjektov (62 %).

Takmer štvrtina respondentov (24 %) hodnotí možnosti malých a stredných podnikateľov využívať pre svoje podnikanie podporné nástroje poskytované zo strany verejného sektora kladne. Na druhej strane, negatívne vníma možnosti malých a stredných podnikateľov využívať pre svoje podnikanie podporné nástroje poskytované zo strany verejného sektora viac ako polovica oslovených podnikateľov (57 %). 

Administratívne a regulačné zaťaženie podnikania predstavuje významnú bariéru rozvoja sektora malých a stredných podnikov na Slovensku. Na tento problém poukázali aj výsledky prieskumu, podľa ktorých takmer dve tretiny malých a stredných podnikateľov preferujú nepriamu podporu formou zníženia administratívnej a regulačnej záťaže podnikania (61 %). Nepriama podpora formou zníženia administratívnej a regulačnej záťaže sa umiestnila v prieskume na prvom mieste, s pomerne výrazným náskokom za zjednodušeným zamestnávaním v mikropodnikoch  (43 %). Takmer jedna tretina podnikateľov by uprednostnila výraznejšiu podporu prostredníctvom vzdelávania a poradenstva pre podnikateľov (30 %).  V porovnaní s obdobným prieskumom z roku 2018 podnikatelia výraznejšie viac preferujú nepriamu podporu formu zníženia administratívneho a regulačného zaťaženia.

Spracované výsledky prieskumu indikujú, že každý desiaty malý a stredný podnikateľ  využil v období predchádzajúcich 12 mesiacov nejaký druh verejnej podpory (napr. dotáciu, pôžičku, záruku, EÚ fondy, poradenstvo, mentoring, informačné služby). Ďalších 14 % malých a stredných podnikateľov sa pokúsilo získať verejnú podporu pre svoje podnikanie v období predchádzajúcich 12 mesiacov, ale neúspešne. Zo skupiny malých a stredných podnikateľov, ktorí využili verejnú podporu v období predchádzajúcich 12 mesiacov takmer polovica (47 %) získala príspevok/grant zo zdrojov EÚ. Viac ako jedna štvrtina (26 %) malých a stredných podnikateľov čerpala príspevok/dotáciu zo štátneho rozpočtu. 

Takmer dve tretiny (65 %) malých a stredných podnikateľov vnímajú ako najvýznamnejšiu prekážku v rámci dostupnosti verejnej podpory pre podnikateľov vysokú administratívnu náročnosť. 44 % predstaviteľov malých a stredných podnikov vníma ako prekážku náročné splnenie podmienok podpory a dlhé procedúry hodnotenia žiadateľov.

  Podľa výsledkov prieskumu viac ako polovica malých a stredných podnikateľov (51 %) plánuje v budúcnosti využiť verejnú podporu pre svoje podnikanie. Neuspokojivo možno hodnotiť fakt, že rastie zastúpenie podnikateľov, ktorí v budúcnosti nemajú záujem využívať podporené nástroje zo strany verejného sektora.

Podrobnejšie výsledky prieskumu je možné čerpať zo samostatnej správy z prieskumu.