5. Stretnutie Pracovnej skupiny

1178

S ohľadom na vývoj pandemickej situácie spôsobenej vírusom COVID 19 sa 5. zasadnutie a hlasovanie Pracovnej skupiny pre implementáciu princípov SBAfE uskutočnilo formou per rollam, bez osobnej účasti jej členov. Tí sa oboznámili s predloženými dokumentami, závermi prieskumov realizovaných v roku 2020 a výstupom Prehľad a porovnanie opatrení prijatých pre MSP v dôsledku pandémie COVID 19 v SR a vo svete. Následne členovia pracovnej skupiny mali možnosť zaslať svoje podnety a pripomienky k predloženým výstupom.