Aký bol rok 2019 z pohľadu malých a stredných podnikov na Slovensku v číslach?

3433

V roku 2019 zaznamenali malé a stredné podniky pozitívny vývoj, ale ich výsledky už ovplyvnilo spomalenie tempa rastu slovenskej ekonomiky. Počet malých a stredných podnikov sa zvýšil o 6,3 % na 595 371. Za vyšším počtom MSP stojí  najmä veľkostná kategória mikropodnikov s medziročným rastom početnosti o 6,5 %. Podnikateľský sektor na Slovensku je charakteristický vysokým zastúpením mikropodnikov, ktoré v roku 2019 predstavovalo 96,9 % zo všetkých aktívnych podnikateľských subjektov. Štruktúra MSP podľa právnych foriem sa vyznačuje postupným znižovaním počtu FO – podnikateľov a rastom početnosti   MSP – právnických osôb. Z celkového počtu aktívnych MSP dosiahol podiel fyzických osôb – podnikateľov 58,6 % a právnických osôb 41,4 %.


Približne každý štvrtý malý a stredný podnik na Slovensku pôsobí v obchodných službách. Viac ako tri štvrtiny (76,1 %) MSP v roku 2019 vykonávalo svoju hlavnú podnikateľskú činnosť sektoroch: obchodné služby, stavebníctvo, obchod a priemysel. Počet MSP sa medziročne zvýšil vo všetkých hlavných sektoroch s výnimkou obchodu. Najdynamickejšie sa ich počet zvýšil v stavebníctve, ostatných službách a v sektore dopravy a informácií.


Podiel žien na celkovom počte aktívnych fyzických osôb – podnikateľov sa po troch rokoch predchádzajúceho rastu znížil o 1,0 p. b. na úroveň 28,2 %. V roku 2019 sa zastavil trend nárastu zastúpenia mladých podnikateľov. Naopak, miere sa zvýšilo  zastúpenie starších podnikateľov vo veku 60 a viac rokov, po predchádzajúcom poklese dosiahnutom v roku 2018. V roku 2019 bol sa pozitívne vyvíjala aj početnosť vzniknutých a zaniknutých podnikateľských subjektov. Prevaha v počte vzniknutých subjektov nad zaniknutými viedla k čistému prírastku 28 786 podnikateľských subjektov, čo predstavuje medziročný rast na úrovni 11,1 %. Najdynamickejšie sa zvýšil záujem o podnikanie v odvetví ubytovanie a stravovanie (medziročne o 17,3 %) a stavebníctvo (o 13,7 %).


Na Slovensku sa najviac MSP koncentruje na území Bratislavského kraja. V roku 2019 sídlil v tomto kraji približne každý piaty (21,9 %) aktívny malý a stredný podnik. Najvyššia miera podnikateľskej aktivity (vyjadruje koľko aktívnych MSP pripadá na 100 ekonomicky aktívnych obyvateľov),  je dosahovaná v okresoch mesta Bratislava, Košice a vo vybraných okresoch severného Slovenska. Vyššou mierou podnikateľskej aktivity sa celkovo vyznačujú regióny západného a severného Slovenska, naopak nízka miera podnikateľskej aktivity je dosahovaná na východnom Slovensku a juhu stredného Slovenska.


Kľúčové postavenie malých a stredných podnikov v oblasti tvorby pracovných miest sa potvrdilo aj v roku 2019. Malé a stredné podniky dosiahli 73,8 % podiel na zamestnanosti v podnikovej ekonomike a 59,2 % podiel na celkovej zamestnanosti v hospodárstve. V sektore malých a stredných podnikov (vrátane FO – podnikateľov) sa zamestnanosť medziročne zvýšila o 1,7 %. Zamestnanosť sa zvýšila vo všetkých veľkostných kategóriách a právnych formách okrem malých podnikov, v rámci ktorých bol zaznamenaný mierny pokles počtu zamestnaných osôb. V porovnaní s ostatnými krajinami EÚ sa Slovensko vyznačuje nadpriemerným podielom MSP na zamestnanosti.


Spomalenie tempa rastu slovenskej ekonomiky v roku 2019 sa premietlo aj do výsledkov ekonomických ukazovateľov sektora MSP. Pridaná hodnota (nefinančných) malých a stredných podnikov medziročne vzrástla o 3,6 %, dosiahnutý rast bol však podstatne nižší ako v predchádzajúcom roku.  Viac ako dve tretiny pridanej hodnoty MSP vytvorili podnikateľské subjekty pôsobiace v odvetví priemyslu, obchodu a obchodných služieb. Podiel MSP – právnických osôb na vytvorenej pridanej hodnote v nefinančnom podnikovom sektore sa zvýšil na 54,9 %. Aktuálne dosiahnutá úroveň podielu MSP je najvyššia za posledných sedem rokov. V porovnaní s ostatnými krajinami EÚ však slovenské MSP naďalej zaostávajú v dosiahnutom podiele na vytvorenej pridanej hodnote. Nižšiu úroveň ekonomickej výkonnosti slovenského sektora MSP potvrdzuje aj produktivita práce. V krajinách EÚ-28 dosahuje produktivita práce MSP takmer dva a pol násobne vyššiu úroveň ako na Slovensku.


V absolútnej hodnote došlo k zvýšeniu aj ďalších ekonomických ukazovateľov MSP. Hrubá produkcia MSP narástla o 4,3 %. Nárast po predchádzajúcom poklese zaznamenala aj tvorba hrubého fixného kapitálu MSP. Negatívny vývoj dosiahli MSP v oblasti tvorby zisku. Zisk pred zdanením MSP sa v medziročnom porovnaní znížil o 7,8 %.

Výsledkom nedostatočnej konkurencieschopnosti MSP na medzinárodnej úrovni je dlhodobá dominancia veľkých podnikov v zahranično-obchodnej výmene tovarov. Podľa predbežných výsledkov ŠÚ SR sa v roku 2019 znížil vývoz malých a stredných podnikov o 2,5 %. MSP sa na celkovom vývoze Slovenska podieľali 28,0 %. V teritoriálnej štruktúre vývozu MSP zohráva významnú úlohu jednotný trh EÚ. Len 9,3 % z celkového vývozu MSP smerovalo do krajín mimo EÚ. V porovnaní s ostatnými krajinami EÚ sa MSP zo Slovenska vyznačujú najnižším podielom vývozu na trhy tretích krajín. Zároveň aj v roku 2019 pokračuje negatívny trend nárastu pasívneho salda zahranično-obchodnej bilancie MSP o 13,9 %.

Podrobné zhodnotenie stavu sektora malého a stredného podnikania na základe kvantitatívnych údajov, v kontexte jeho krátkodobého a dlhodobého vývoja, prináša pravidelný dokument SBA Malé a stredné podnikanie v číslach v roku 2019.