Globálny monitor podnikania – hodnotenie dopadu COVID -19 na podnikanie

1505

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave ako národný koordinátor Globálneho monitoru podnikania na Slovensku, ktorého hlavným partnerom je Slovak Business Agency  spolu s výskumnými tímami z viac ako 50 krajín z celého sveta participovala v tomto roku na výskume dopadu COVID-19 na podnikanie – s dôrazom na využívanie politík a nástrojov na obnovu ekonomík. Výsledkom tejto aktivity je publikácia Diagnosing COVID-19 Impacts on Entrepreneurship – Exploring Policy Remedies for Recovery.

Výskum 54 národných tímov prišiel s niekoľkými kľúčovými zisteniami, ktoré by mali tvorcovia politík zobrať do budúcna do úvahy ako princípy. Tieto princípy možno zosumarizovať anglickým akronymom CRISP:

  • Clear and concise communication: Jasná a stručná komunikácia politík tak, aby z nich mohlo mať úžitok maximum podnikateľov.
  • Resilience and responsibility: Pružnosť a zodpovednosť vo verejnej politike, čo napomáha vzniku nových firiem (startupov) a rastu existujúcich podnikov. Pružnosť vyžaduje robustnosť v procese tvorby politík a to adaptáciou holistického a multidimenzionálneho prístupu (akým je diagnostický nástroj GEM-u – Rámcové podmienky v podnikaní, ktorý je vysvetlený ďalej). Zodpovednosť zahŕňa prijatie dlhodobého uvažovania o politikách (ktoré nie je limitované volebnými obdobiami) a prijatie opatrení, ktoré sú založené na dôkladnej analýze a údajoch týkajúcich sa potrieb podnikateľov a medzier v podnikateľskom ekosystéme. Je to mimoriadne dôležité, pretože niekedy politické rozhodnutia – aj keď produkujú ekonomické výhody – môžu mať neúmyselné sociálne a environmentálne vedľajšie účinky, ktoré sú škodlivé.
  • Innovating: Inovácia nasadením nových procesov, nástrojov a postupov, ktoré sa používajú na navrhovanie a rozvoj politík a výsledkom ktorých je lepšie riešenie súčasných a budúcich zložitých problémov, ktorým spoločnosť čelí, a v konečnom dôsledku môžu pomôcť podnikateľom uchopiť príležitosti lepšie.
  • Simplifying: Zjednodušenie politík, aby najmä noví, vstupujúci účastníci z neformálneho sektora boli schopní nasmerovať nový, formálny biznis kontext.
  • Preparation: Príprava – tvorcovia politík urobia dobre pokiaľ využijú čas prípravou na potenciálnu – mnohí hovoria dokonca vysoko pravdepodobnú – novú vlnu  pandémie.

Publikácia tiež hodnotí rámcové podnikateľské podmienky krajiny a to  deväť pilierov identifikovaných GEM-om, ktoré môžu stimulovať ekonomickú činnosť alebo ju pribrzdiť. Jedná sa o prístup k podnikateľským financiám, vládna politika na podporu podnikania, podporné programy pre nových podnikateľov, vzdelávanie v oblasti podnikania na úrovni základných aj stredných škôl, výskum a vývoj, ktorý podporuje nové podniky, biznis a profesionálna infraštruktúra, jednoduchosť vstupu, fyzická infraštruktúrasociálne / kultúrne normy.