Skrátenie úväzkov či prepúšťanie? Ako podnikatelia reagujú na prijaté opatrenia ukázal prieskum

1880

Druhá vlna pandémie COVID 19 spolu s prijatými opatreniami so sebou priniesla negatívny dopad na podnikanie až pre 95% malých a stredných podnikov oslovených v prieskume. Zúčastnilo sa ho 1109 respondentov z radov malých a stredných podnikov a živnostníkov. Zo zistení vyplynulo, že až 72% z nich očakáva výrazný negatívny dopad a 23% mierny negatívny dopad prijatých opatrení na ich činnosť.

Väčšina podnikateľov a živnostníkov bola nútená zaviesť viacero opatrení na zníženie strát a zároveň prispôsobujú svoje služby vzniknutej situácii. Takmer 42% podnikov investuje svoje rezervy, aby udržali chod firmy a 23% opýtaných reaguje na prijaté opatrenia skrátením úväzkov svojich zamestnancov. Približne rovnaký počet podnikateľov sa uchyľuje k prepúšťaniu zamestnancov, pričom najvyšší podiel z nich je z oblasti stravovacích služieb.

Okrem oblasti stravovacích služieb aj oblasti umenia, zábavy a rekreačných činností patria z dôvodu poklesu tržieb k najviac zasiahnutým. Ako uviedol Marián Letovanec, riaditeľ sekcie národných a medzinárodných programov Slovak Business Agency,  „Obmedzenia budú na Slovensku v nasledujúcich týždňoch s veľkou pravdepodobnosťou viesť k ďalšiemu zásadnému poklesu tržieb MSP. Výrazný prepad do konca roka očakáva až 92 % oslovených podnikateľov na Slovensku.“ 

Veľký pokles tržieb v prípade prvej aj druhej vlny pandémie zaznamenáva väčšina oslovených podnikateľov (94 %) z najohrozenejších  odvetví. „V období realizácie prieskumu, na začiatku druhej vlny korona krízy, zaznamenávalo väčšie množstvo podnikateľov menšie prepady tržieb ako v prípade prvej vlny počas jarných mesiacov. Napriek tomu aktuálne až polovica oslovených MSP zaznamenáva pokles tržieb do 50 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka. V súvislosti s ďalším vývojom druhej vlny pandémie v najbližších týždňoch však možno očakávať ešte negatívnejšie dopady na tržby MSP,“ dodáva Letovanec.

Pokles tržieb bol výrazne vyšší ako poskytnutá pomoc od štátu pri takmer polovici oslovených firiem (49 %), pričom najhoršia situácia je medzi podnikateľmi v gastrosektore. Iba 19% respondentov uviedlo, že im doterajšia podpora úplne, alebo aspoň čiastočne pomohla vyrovnať straty v tržbách.

„Výsledky prieskumu ukazujú, že doterajšia pomoc od štátu ani zďaleka nevykompenzovala výpadok tržieb a straty, s ktorými sa musia podnikatelia vysporiadať,“ konštatuje Ján Solík, prezident Združenia podnikateľov Slovenska. Viacerí podnikatelia očakávajú od štátu výraznejšiu pomoc, ako tomu bolo v prvej vlne.

O vážnosti aktuálnej situácie podnikateľov na Slovensku svedčia aj ich návrhy podporných opatrení podnikania. Podnikatelia požadujú najmä zníženie odvodov alebo ich čiastočné odpustenie (63 %). Viac ako polovica (56 %) podnikateľov preferuje opatrenia vo forme priamych dotácií na úhradu svojich fixných nákladov, ktoré ich podnik musí uhradiť bez ohľadu na to, aká je výkonnosť firmy alebo či podnikateľská činnosť vôbec prebieha.

„Uvedené zistenia pomerne jasne ukazujú priority, na ktoré by sa mala vláda sústrediť. Na jednej strane je to odvodové zaťaženie, na strane druhej využitie možnosti, ktorú nedávno oznámila Európska komisia. Tá umožňuje členským štátom podporovať podniky formou príspevku na úhradu časti fixných nákladov, ak v dôsledku pandémie koronavírusu čelia poklesu obratu aspoň o 30 %,“ zdôrazňuje Ján Solík. Podnikateľom by tiež pomohlo zásadné zníženie sadzby DPH (39 %)zvýšenie maximálnej mesačnej výšky pomoci pre SZČO a jednoosobové s.r.o. (29 %) a navýšenie sadzieb paušálnej podpory vypočítanej z poklesu tržieb (28 %), ktoré už boli medzičasom prijaté vládou SR v reakcii na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu.

Pri podmienkach platných od 15. októbra by viac ako polovica oslovených podnikateľov (54 %) udržala podnikanie po dobu minimálne nasledujúcich  troch mesiacov. No až takmer polovica oslovených MSP z najviac ohrozených odvetví (46 %) v prieskume deklarovala, že nedokáže podnikať dlhšie ako 2 mesiace„Podmienky vykonávania podnikateľskej činnosti sa však od 24. októbra ešte viac sprísnili a zákaz vychádzania takmer úplne znemožní podnikateľskú činnosť v ohrozených sektoroch. Stojíme pred rizikom náhleho spustenia vlny konkurzov a likvidácií firiem v sektore služieb a začínajúcich podnikateľov,“ poukazuje Miriam Bellušová, generálna sekretárka Slovenského živnostenského zväzu. „Firmy zároveň potrebujú aspoň základnú stabilitu a predvídateľnosť podmienok. Ak sa zmeny ohlasujú zo dňa na deň a prijaté pravidlá sú tak nejasné, že si ich odlišne vykladajú aj samotné ministerstvá, nepomáhame tým prežitiu podnikov ani udržaniu zamestnanosti,“ dopĺňa Ján Solík.

„Spolu so sprísňovaním pandemických opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu je nevyhnutné prispôsobovať aj ekonomické opatrenia. Už teraz je jasné, že nová schéma 1. pomoci plus, platná od 1.11.2020 nedokáže kompenzovať náklady firiem v sprísnenom režime lockdownu. Urgentne preto očakávame zvýšenie rozsahu poskytovanej pomoci pre podnikateľov zo strany zodpovedných ministerstiev,“ uzatvára Miriam Bellušová.  

Prieskum bol realizovaný Slovak Business Agency, Združením podnikateľov Slovenska a Slovenským živnostenským zväzom. Cieľom prieskumu bolo zistiť názory živnostníkov, malých a stredných podnikateľov vo vybraných odvetviach (ubytovacie služby, stravovacie služby, umenie, zábava, rekreácia, šport, vzdelávanie, maloobchod) na aktuálne prijímané opatrenia v súvislosti s druhou vlnou koronakrízy a získať informácie o preferovaných podporných opatreniach. Zber dát prebiehal od 13.10.2020 do 20.10.2020.

Viac informácií o zisteniach nájdete v správe z prieskumu.