Výročná konferencia 09.12.2020

1560

Vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú pandemickú situáciu spôsobenú vírusom COVID 19 sme každoročnú Výročnú konferenciu pre odbornú verejnosť zorganizovali ONLINE formou, dňa 09.12.2020 s ústrednou témou: Podnikateľské prostredie na Slovensku, vplyv pandémie na podnikanie a nové výzvy do budúcnosti.

V prvej časti s názvom Podnikateľské prostredie na Slovensku sme sa venovali hlavným zisteniam a výsledkom zo Správy o stave malého a stredného podnikania v SR v roku 2019. Nasledoval súhrn činností Centra lepšej regulácie pri vyčíslovaní a posudzovaní nákladov prijatých legislatívnych zmien v roku 2020, ktoré majú dopad na malé a stredné podniky. Predstavili sme hodnotenie podnikateľského prostredia v kontexte prieskumu Globálneho monitoru podnikania – GEM. Hovorili sme aj o vplyve pandémie na vývoj hospodárstva na Slovensku, súčasnom stave podnikateľského prostredia a cestovného ruchu. Prezentovali sme tiež výsledky prieskumu, v ktorom sme sa mikro, malých a stredných podnikateľov pýtali, aký vplyv má na ich činnosť druhá vlna korona krízy a aké opatrenia by v tejto situácii najviac ocenili.

Druhej časti dominovala téma Rodinného podnikania na Slovensku. V analýze venovanej rodinnému podnikaniu na Slovensku sú okrem iného definované hlavné bariéry s ktorými sa RP stretávajú a to hlavne pri generačnej výmene či majetkovom nástupníctve. Hovorili sme aj o tom, ako najlepšie rodinné firmy podporiť a o aktivitách MH SR, ktoré sa v rámci medzirezortnej pracovnej skupiny venuje prijatiu definície a legislatívnych zmien v otázkach rodinného podnikania.

Posledná časť výročnej konferencie bola venovaná Medzigeneračnému podnikaniu na Slovensku.