Malé a stredné podnikanie v Nitrianskom samosprávnom kraji v roku 2020

1035

Nitriansky samosprávny kraj je orientovaný prevažne na priemysel a poľnohospodárstvo. Vďaka priaznivým geografickým a klimatickým podmienkam sa región v minulosti zameriaval predovšetkým na poľnohospodárstvo.

V súčasnosti je už tento región odvetvovo viac diverzifikovaný, pričom  podnikateľská aktivita sa koncentruje v najväčších mestách regiónu. K rozvoju kraja významne prispievajú aj malé a stredné podniky, ktoré z dlhodobého hľadiska vykazujú pozitívne vývojové tendencie s rastom početnosti a zlepšovaním finančných výsledkov.

Vedeli ste, že:

  • NSK patrí medzi kraje s vyšším počtom malých a stredných podnikov (na konci roka 2020 bolo v kraji registrovaných 71 429 MSP)
  • počas uplynulých 15 rokov sa počet MSP v kraji zvýšil o jednu tretinu (33,6 %), na celom Slovensku o 30,6 %
  • najvýznamnejším okresom je Nitra, kde sídli viac ako štvrtina (26,3 %) všetkých aktívnych MSP v kraji
  • miera podnikateľskej aktivity je však najvyššia v Komárne (na 100 ekonomicky aktívnych obyvateľov okresu pripadá 24 malých a stredných podnikov)
  • najvýznamnejším sektorom v odvetvovej štruktúre MSP v kraji sú služby s podielom 45,1 %, najväčšiu časť tvoria obchodné služby s 25,7 %
  • muži v NSK tvoria takmer trojštvrtinový podiel (71,6 %) na celkovom počte aktívnych fyzických osôb – podnikateľov
  • rast počtu nových MSP prerušila koronakríza,  v roku 2020 bolo na území NSK zaregistrovaných 10 343 nových firiem (medziročný pokles o 5,4 %)
  • dve tretiny (66,1 %) malých a stredných podnikov v kraji dosahuje  kladný hospodársky výsledok
  • medzi krajmi SR majú MSP z NSK najsilnejšiu pozíciu na vývoze (počas roka 2019 realizovali až 51,6 % celkového vývozu firiem z kraja, priemer SR dosahuje 28,1 %)

Viac sa môžete dozvedieť v dokumente Malé a stredné podnikanie 2020 – Nitriansky samosprávny kraj