Malé a stredné podnikanie v Žilinskom samosprávnom kraji v roku 2020

1227

Žilinský samosprávny kraj možno charakterizovať ako priemyselný región s vysokým potenciálom pre ďalší rozvoj. Vďačí za to hlavne dvom faktorom, lokalizácii v blízkosti priemyselných zón susednej Českej a Poľskej republiky a nedostatku úrodnej pôdy.

V porovnaní s ostatnými krajmi má v Žilinskom kraji silnú pozíciu stavebníctvo. Vhodné prírodné a kultúrno-historické podmienky vytvárajú predpoklad pre ďalší rozvoj aktívneho cestovného ruchu.

Vedeli ste, že:

  • ŽSK disponuje druhým najvyšším počtom aktívnych malých a stredných podnikov zo všetkých krajov na Slovensku (v roku 2020 bolo v kraji registrovaných 80 795 MSP)
  • za uplynulých 15 rokov sa počet MSP v kraji zvýšil o 30,6 %, rovnakým tempom rástla početnosť aj na Slovensku
  • ŽSK patrí medzi kraje s nadpriemernou mierou podnikateľskej aktivity MSP (na 100 ekonomicky aktívnych obyvateľov pripadá 23 aktívnych MSP)
  • z pohľadu početnosti MSP je najvýznamnejším okresom Žilina, kde sídli viac ako štvrtina (27,5 %) všetkých aktívnych MSP v kraji
  • v ŽSK je registrovaný najvyšší počet aktívnych živnostníkov na Slovensku – 50 601, čo predstavuje 62,6 % všetkých aktívnych MSP
  • približne každý štvrtý malý a stredný podnik pôsobí v stavebníctve (27,4 %)
  • ŽSK sa vyznačuje najvyšším zastúpením mladých podnikateľov vo veku menej ako 30 rokov (21,1 %) spomedzi všetkých regiónov SR
  • viac ako dve tretiny (67,6 %) malých a stredných podnikov v kraji dosiahlo kladný hospodársky výsledok, čím sa radia medzi regióny s nadpriemernými výsledkami
  • MSP so sídlom v ŽSK dosahujú najvyššiu finančnú produktivitu práce MSP v rámci SR (1,58 €)
  • v porovnaní s ostatnými krajmi je pozícia MSP v ŽSK na vývoze najslabšia, realizovali len 18,1 % celkového vývozu firiem z kraja

Viac sa môžete dozvedieť v dokumente Malé a stredné podnikanie 2020 – Žilinský samosprávny kraj