Výročná konferencia 08.12.2021

1168

Nakoľko nám pandemická situácia nedovolila privítať pozvanú odbornú verejnosť osobne na každoročnej Výročnej konferencii, zorganizovali sme ju opäť aj tento rok ONLINE. Konferencia pre pozvaných hostí z radov odbornej verejnosti akademického sektora, štátnej a verejnej správy, bankového sektora, podnikateľských združení a podnikateľov sa uskutočnila 08.12.2021 s cieľom zhodnotiť podnikateľské prostredie na Slovensku.

V prvej časti sme predstavili výsledky prieskumu kvality podnikateľského prostredia na Slovensku, kde sme sa pýtali podnikateľov na ich názory na podmienky podnikania, legislatívne dopady a na vplyv koronakrízy na kvalitu ich podnikania. Následne sme si priblížili stav podnikateľského prostredia na základe výsledkov GEM – Globálneho monitoru podnikania. Ďalej sme sa venovali hodnoteniu podnikateľského prostredia na Slovensku, ktoré je spracované v dokumente Správa o stave MSP, jeho stavu v roku 2020 a predpokladu vývoja s dôrazom na malé a stredné podniky. Posledná časť prvého bloku  priblížila regionálne aspekty podnikania MSP, tomu aké je rozmiestnenie, dynamika, stav a vývoj podnikania na Slovensku z pohľadu jednotlivých regiónov.

V ďalšej časti sme hovorili o dopadoch regulácií na podnikateľské prostredie a o najdôležitejších pozitívnych a negatívnych legislatívnych zmenách v oblasti podnikania v roku 2021 s vplyvom na MSP z pohľadu odboru Centra lepšej regulácie.

Záver konferencie patril téme inovatívneho vzdelávania v kontexte priemyslu 4.0., aký je  jeho súčasný stav, bariéry s ktorými sa stretávajú malé a stredné podniky a školy v tomto smere a význam prispôsobovania výučby žiakov pre meniace sa potreby pracovného trhu.