Aký bol rok 2021 z pohľadu malých a stredných podnikov na Slovensku v číslach?

2346

Rok 2021 bol z pohľadu podnikateľského sektora na Slovensku charakterizovaný pretrvávajúcou pandémiou Covid-19. Vývoj početnosti MSP vykazoval pozitívnejšie tendencie ako v predchádzajúcom roku 2020, čo sa prejavilo aj v podobe zvýšeného počtu aktívnych malých a stredných podnikov na Slovensku. V roku 2021 sa počet aktívnych MSP zvýšil  o 6,2 % na úroveň 634 309.


Počet podnikateľských subjektov najvýraznejšie vzrástol v skupine mikropodnikov s 0-9 zamestnancami,  medziročne o 6,4 %. Tie tvorili až 97,3 % z celkového počtu aktívnych podnikateľských subjektov na Slovensku. V štruktúre MSP podľa právnych foriem prevládali fyzické osoby – podnikatelia (59,4 %). Zastúpenie FO – podnikateľov sa v medziročnom porovnaní zvýšilo. Dôvodom je nárast počtu živnostníkov. Podiel MSP – právnických osôb sa v roku 2021 naopak znížil na 40,6 %.

V odvetvovej štruktúre MSP dosiahlo najväčšie zastúpenie (27,7 %) odvetvie obchodných služieb (sekcia SK NACE K až N). Druhým najpočetnejšie zastúpeným odvetvím bolo  stavebníctvo (18,9 %). Medziročný rast počtu MSP na Slovensku sa prejavil pozitívne vo všetkých hlavných odvetviach hospodárstva SR. Najvyššiu dynamiku rastu (11,1 %) vykazovalo stavebníctvo spolu s dopravou a informáciami (9,0 %). V porovnaní s rokom 2020 sa výraznejšie zvýšil počet MSP aj v obchodných službách – o 7,7 % a v priemysle o 5,0 %.


Zastúpenie žien na celkovom počte aktívnych fyzických osôb – podnikateľov sa v medziročnom porovnaní znížilo na 27,6 %.  V dlhodobom horizonte za predchádzajúcich 10 rokov sa jedná o najnižšiu úroveň zastúpenia žien na Slovensku. Z hľadiska vekovej štruktúry možno ako pozitívnu skutočnosť hodnotiť nárast zastúpenia mladých podnikateľov, ku ktorému dochádza kontinuálne od roku 2014. Zastúpenie starších podnikateľov sa v roku 2021 po predchádzajúcom náraste mierne znížilo, dosiahlo úroveň 10,4 %.

Druhý rok pandémie (2021) Covid-19 na Slovensku nebol charakteristický stagnáciou pri zakladaní nových podnikateľských subjektov. Počet vzniknutých malých a stredných podnikov sa v roku 2021 zvýšil o 11,3 % na 92 538 subjektov. Za zvýšeným počtom nových registrovaných MSP stoja predovšetkým začínajúci živnostníci. Počet zaniknutých podnikateľských subjektov sa narástol na 51 724.

Malé a stredné podniky sú kľúčovým tvorcom pracovných miest v národnom hospodárstve. V roku 2021 dosiahli MSP 74,3 % podiel na zamestnanosti v podnikovej ekonomike. Priemerný počet zamestnaných osôb sa v  kategórii malých a stredných podnikov  medziročne znížil o 0,8 % na 1 390,0 tisíc zamestnaných osôb. K poklesu zamestnanosti v sektore MSP dochádzalo druhý rok po sebe. 

Ekonomické oživenie slovenského hospodárstva sa podpísalo pod priaznivé výsledky malých a stredných podnikov. Pridaná hodnota MSP (právnických osôb) sa v roku 2021 po predchádzajúcom poklese zvýšila v bežných cenách o viac ako desatinu. Rast pridanej hodnoty dosiahli všetky veľkostné kategórie MSP. Pridaná hodnota MSP sa zároveň zvýšila vo všetkých sektoroch hospodárstva.


Pozitívny vývoj zaznamenali aj ďalšie ekonomické ukazovatele MSP. Hrubá produkcia MSP – právnických osôb sa zvýšila o viac ako desatinu. Tvorba hrubého fixného kapitálu, ktorá vyjadruje investičnú aktivitu MSP, sa zvýšila o 7,2 %. Zisk pred zdanením MSP vzrástol o viac ako jednu tretinu. 

Podrobné zhodnotenie stavu sektora malého a stredného podnikania na základe kvantitatívnych údajov, v kontexte jeho krátkodobého a dlhodobého vývoja, prináša pravidelný dokument SBA: Malé a stredné podnikanie v číslach v roku 2021.